Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Sociální pedagogika
  • Forum Pedagogiczne
  • Blog Profesora Śliwerskiego

W najnowszym numerze

I. Studia i rozprawy

Rafał Włodarczyk: Kolonizacja jako kategoria analityczna komparatystyki pedagogicznej

Jolanta Szempruch: W stronę profesjonalizmu nauczyciela

Krystyna Ablewicz: Cechy pedagogicznego dialogu oraz etapy ich uczenia się. Odniesienie do relacji: nauczyciel – uczeń

Anna Sajdak-Burska: Przygotowanie nauczyciela do profesjonalnego i osobistego rozwoju w toku akademickiego kształcenia. Bariery i szanse

Hanna Kędzierska: Nauczyciele gimnazjum – w poszukiwaniu nowej, profesjonalnej tożsamości

Joanna M. Łukasik: The importance of teachers’ professional practice and personal development in terms of career stages

Beata Szurowska: Stymulacja emocjonalna w procesie edukacji przedszkolnej a kompetencje przyszłości nauczyciela małego dziecka

Justyna Miko-Giedyk: There is no teacher without professional development. Difficulties with proper understanding of the nature of the teaching profession

Beata Pituła, Barbara Grzyb: Prospects of professional development of teachers in light of current changes in the education system

Magdalena Kolber: Psychologiczne aspekty wyuczonej bezradności i ich implikacje pedagogiczne

Alina Wróbel: O synergii nauki, humanistyki i etyki, czyli o współczesnych zwrotach badawczych jako źródłach zmian w badaniach pedagogicznych

Sławomir Pasikowski: Funkcja nasycenia teoretycznego i jej nienasycenie – implikacje metodologiczne dla badań w pedagogice

II. Z badań

Jolanta Jarczyńska: Youth identity styles - presentation of research results

Magdalena Zapotoczna: Strengthening school and labour market connections on the example of German solutions

Urszula Tyluś: Szkoła wobec uczniów z rodzin dysfunkcyjnych – problemy i wyzwania

Anna M. Mróz: Creativity as an educational aim in a postmodern school: Analysis of research results

Anna Kwatera: Reprezentacje kompetencji nauczycieli w indywidualnych doświadczeniach edukacyjnych kandydatów na nauczycieli

Małgorzata Mikut: Komu ufa młodzież akademicka? Wybrane aspekty społecznego zaufania

Magdalena Kolber: The relationship between language learning strategies and learned helplessness

Justyna Sztobryn-Bochomulska: Rodzina miejscem „uczenia się” umierania

Teresa Wilk, Agata Rzymełka-Frąckiewicz: Samotność seniorów – kategoria oswojona i nie oswojona. O potrzebie rewitalizacji życia – wartości, odpowiedzialności, kultury …, w perspektywie filmu Pora umierać

III. Dyskusje i polemiki

Przemysław Chmielecki: Uniwersytet i wyższa szkoła zawodowa – czy ten podział jest chybiony?

Wojciech Rechlewicz: Czy Kazimierza Twardowskiego model kształcenia filozoficznego jest aktualny?

Małgorzata Piasecka: Marzenie ciałem. Przestrzeń edukacyjnych (nie)miejsc i (nie)śladów

Inetta Nowosad, Maja Błaszczyk: Innovations in education: high demand, low efficiency?

IV. Debiuty naukowe

Paulina Koperna: Male kindergarten teachers in the perception of parents in the context of social trust

Katarzyna Jagielska: Ocena relacji społecznych w rodzinie a jakość życia emerytowanych nauczycieli

V. Recenzje

Maria Czerepaniak–Walczak (2018). Proces emancypacji kultury szkoły. Warszawa: Wolters Kluwer,  ss. 262 (rec. Małgorzata Mikut)

Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Elżbieta Kwiatkowska (2018). Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku. Terapia i wspieranie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, ss. 202 (rec. Małgorzata Mróz)

Wiesława Martyniuk (2019). O doświadczaniu szkoły. Studium fenomenograficzne szkolnej codzienności z perspektywy uczniów. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, ss. 300 (rec. Martyna Piątek)

O Autorach

 

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności