Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

Kolonizacja jako kategoria analityczna komparatystyki pedagogicznej

Autor: Rafał Włodarczyk ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 9-23
DOI: 10.34767/PP.2019.02.01

Abstrakt

Badania, gromadzenie wiedzy oraz refleksji dotyczące wyobrażeń o edukacji można uznać za kompleks ważniejszych zadań podejmowanych przez pedagogikę ogólną, teorię wychowania i filozofię edukacji. Szczególnie interesujące i istotne z punktu widzenia prowadzonych w pedagogice badań wydają się być w tym kontekście ulegające przekształceniom doktryny i kierunki rozwoju ideologii edukacyjnych. Dynamika ich konsolidacji, zakorzeniania się w danej rzeczywistości społecznej czy tylko grupach specjalistów i ekspertów oraz siła mobilizacji i oddziaływania na otoczenie to wybrane elementy dającego się wyodrębnić procesu uwarunkowanego społecznie i historycznie. Mając na uwadze ów proces, Autor stawia pytania, czy i jak kategoria kolonizacji może być przydatna w badaniach ekspansji ideologii edukacyjnych. W odpowiedzi Autor podejmuje badania pojęcia kolonizacji oraz jego przydatności dla komparatystyki pedagogicznej.

Słowa kluczowe

ekologia idei ideologia edukacyjna kolonizacja komparatystyka pedagogiczna pedagogika ogólna wyobraźnia społeczna

Bibliografia

Bachmann-Medick D. (2012). Postcolonial Turn. W: tegoż, Cultural Turns. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Domańska E. (2008). Badania postkolonialne. W: L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Przeł. J. Serwański. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Eagleton T. (1991). Ideology. An Introduction. London – New York: Verso.

Eisenstadt S.N. (2009). Nowoczesności zwielokrotnione: podstawowe problemy i kategorie. W: tegoż, Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji. Przeł. A. Ostolski. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Ferro M. (1997). Historia kolonizacji. Przeł. M. Czajka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Gandhi L. (2008). Teoria postkolonialna. Przeł. J. Serwański. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Giddens A. (2007). Socjologia. Przeł. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Głowaciński Z. Introdukcja i mechanizmy sprzyjające inwazji zwierząt. W: Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (red.), Gatunki obce w faunie Polski. Wydanie internetowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Zaczerpnięte 29 sierpnia 2019. Strona internetowa http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/pliki/12.pdf

Green J. L., Holingsworth J., Brain D., Airapetian V., Glocer A., Pulkkinen A., Dong C., Bamford R. A Future Mars Envinronment for Science and Exploration. Zaczerpnięte 29 sierpnia 2019. Strona internetowa https://www.hou.usra.edu/meetings/V2050/pdf/8250.pdf

Hawkes D. (2004). Ideology. London – New York: Routledge.

Hobbes T. (1954). Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Przeł. Cz. Znamierowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Janczewska I., Domżalska-Popadiuk I. (2014). Znaczenie kolonizacji bakteryjnej przewodu pokarmowego noworodków donoszonych urodzonych metodą cięcia cesarskiego. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 44.

Kant I. (2005). Do wiecznego pokoju. Przeł. M. Żelazny. W: tegoż, Rozprawy z filozofii historii. Kęty: Antyk.

Kato I., Smalley A. (2017). Toyota Kaizen Methods. Six Steps to Improvement. London – New York: CRC.

Kwaśnica R. (2014). Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Kwieciński Z. (2011a). Pedagogika po przejściach – pozytywne aspekty przemian. W: Z. Kwieciński, M. Jaworska-Witkowska, Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe. Kraków: Impuls.

Kwieciński Z. (2011b). Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych. W: Z. Kwieciński, M. Jaworska-Witkowska, Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe. Kraków: Impuls.

Lévinas E. (1982). Les villes-refuges. W: tegoż, L’Au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques. Paris: Editions de Minuit.

Maurer R. (2013). The Spirit of Kaizen. Creating Lasting Excellence One Small Step at a Time. New York: McGraw Hill.

Mbembe A. (2018). Polityka wrogości. Nekropolityka. Przeł. U. Kropiwiec, K. Bojarska. Kraków: Wydawnictwo Karakter.

Mills Ch.W. (2007). Wyobraźnia socjologiczna. Przeł. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

More T. (1993). Utopia. Przeł. K. Abgarowicz. Lublin: Daimonion.

Mucha J. (2007). Wyobraźnia w naukach społecznych. Przedmowa do wydania polskiego. W: C. Wright Mills,

Wyobraźnia socjologiczna. Przeł. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Osterhammel J. (1995). Kolonialismus. Geschichte – Formen – Folgen. München: Verlag C.H. Beck.

Osterhammel J. (2013). Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata. Przeł. I. Drozdowska-Broering i in. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Sawisz A. (1989). Szkoła a system społeczny. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Shaull R. (1996). Foreword. W: P. Freire, Pedagogy of the Oppressed. Przeł. M. Bergman Ramos. London –New York: Penguin Books.

Sommer M. (2011). Colonies – colonisation – colonialism: A typological reappraisal. Ancient West & East, 10.

Szkudlarek T. (1993). Postkolonializm jako dyskurs tożsamości: w stronę implikacji dla polskich dyskusji edukacyjnych. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Śliwerski B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls.

Śliwerski B. (2011). Studia porównawcze myśli pedagogicznej. W: tegoż, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków: Impuls.

The Future of Space Colonization – Terraforming or Space Habits?. Zaczerpnięte 29 sierpnia 2019. Strona internetowa https://www.universetoday.com/tag/planetary-science-vision-2050-workshop/

Witkowski L. (2016). Konteksty i elementy ekologii umysłu, idei i wychowania według Gregory’ego Batesona. W: M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski (red.), Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu. Gregory Bateson w Polsce. Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Witkowski L. (2019). Relacje międzypokoleniowe jako wyzwanie poznawcze dla historii myśli pedagogicznej w Polsce (zarys problematyki). W: tegoż (red.), Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Włodarczyk R. (2009). Lévinas. W stronę pedagogiki azylu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włodarczyk R. (2016). Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej. Kraków: Impuls.