Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

The importance of teachers’ professional practice and personal development in terms of career stages

Autor: Joanna M. Łukasik ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 79-91
DOI: 10.34767/PP.2019.02.06

Abstrakt

Professional teaching practice is of interest to the field of pedeutology. However, research into teachers’ professional work in the context of their personal and professional development from the perspective of career stages is underdeveloped. Therefore, in response to research needs within this area, an analysis of the content of diaries obtained as a results of a competition (two editions) has been performed to fill the void. The conclusions of the study are important for introducing changes in the field of teacher training, and its implications should serve as guidelines to be applied in this area.

Słowa kluczowe

personal development teacher work

Bibliografia

Butler J. (1993). From action to thought: The fulfilment of human potential. In: J. Edwards (ed.), Thinking: International Interdyscyplinary Perspectives. Melbourne: Hawker Brownlow Education.

Butler J. (1996). Professional development: Practis as text, reflection as process, and self as locus. Australian Journal of Education, 3.

Butler J. (1991). Teacher professional development: An Australian case study. Journal of Education for Teaching, 18.

Cybal-Michalska A. (2017). Prorozwojowość jako kategoria edukacyjna w świecie karier bez granic. In: S.T. Kwiatkowski, D. Walczak (red.), Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009). Metody badań jakościowych. Warszawa: Wydawnctwo Naukowe PWN.

Dróżka W. (2002). Nauczyciele. Autobiografia pokolenia. Studia pedeutologiczne i pamiętnikoznawcze. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Dróżka W. (2018). Współzależność jako kategoria funkcjonowania zawodowego nauczyciela (wprowadzenie do dyskusji). In: J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła (red.), Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość-zmiana-konteksty. Kraków: Scriptum.

Korczak J. (1987). Myśli. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kwiatkowska H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lalak D. (2010). Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Lebuda I. (2014). Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli. Kraków: NOMOS.

Łukasik J.M. (2016a). Codzienność w narracjach nauczycielek w okresie wczesnej dorosłości. Vol. 1. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum.

Łukasik J.M. (2016b). Codzienność w narracjach nauczycielek w okresie średniej dorosłości. Vol. 2. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum.

Łukasik J.M. (2010). Klimat pokoju nauczycielskiego. Ruch Pedagogiczny, 5-6, 51-59.

Łukasik J.M. (2018a). Praca zawodowa nauczycieli. In: J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła (red.), Edukacyjne konteksty współczesności. Z myślą o przyszłości. Kraków: Impuls.

Łukasik J.M. (2016c). Rozwój osobisty przyszłych nauczycieli-pedagogów. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 3, 120-130.

Łukasik J.M. (2018b). Rozwój osobisty nauczyciela – nieobecna kategoria. Ruch Pedagogiczny, 2, 29-37.

Łukasik J.M. (2017a). Trudności w pracy nauczycieli w fazie zawodowego osadzenia. Implikacje dla edukacji nauczycieli. In: J. Madalińska-Michalak (red.), O nową jakość edukacji dla nauczycieli, (pp. 288-308). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łukasik, J.M. (2017b). Zaniedbane obszary w procesie kształcenia do zawodu nauczyciela. Labor et Educatio, 5.

Łukasik J.M. (2011). Z codzienności nauczyciela. Jastrzębie Zdrój: Wydawnictwo Black Unicorn.

Łukasik J.M., Jagielska K. (2016). Refleksyjność emerytowanych nauczycieli jako czynnik zmiany i rozwoju osobistego. In: J.M. Łukasik, N.G.Pikuła, K. Jagielska (red.), Rozwój nauczyciela – od wczesnej do późnej dorosłości. Kraków: Impuls.

Nowak-Dziemianowicz M. (2008). ‘Wielki Przegrany Współczesności’. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia. In: P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli (pp. 129-162). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Obuchowski K. (1993). Człowiek intencjonalny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pietrasiński Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa: PW ‘Wiedza Powszechna’.

Szempruch J. (2018). Wyzwania i perspektywy pracy nauczyciela wobec przemian współczesnego świata. In: J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła (red.), Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość-zmiana-konteksty. Kraków: Scriptum.

Szumiec M. (2016). System awansu zawodowego nauczycieli – ocena kluczowego elementu reformy edukacji. Kraków: Impuls.