Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

Stymulacja emocjonalna w procesie edukacji przedszkolnej a kompetencje przyszłości nauczyciela małego dziecka

Autor: Beata Szurowska ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 92-108
DOI: 10.34767/PP.2019.02.07

Abstrakt

W zmieniającym się świecie dla nauczyciela małego dziecka niezwykle ważne jest myślenie o tym, do jakiego jutra przygotowujemy przedszkolaka. Taka świadomość pozwala bowiem kształtować określone postawy i rozwijać umiejętności, które będą niezbędne do dobrego funkcjonowania we współczesnym świecie. Okres przedszkolny to pierwszy, bardzo ważny etap edukacji. Od tego, w jaki sposób nauczyciel zaplanuje proces edukacyjny i w jaki sposób będzie wspierał rozwój dziecka, zależy w dużej mierze jego sukces szkolny, co będzie warunkować również życiowe wybory. Bardzo ważne jest więc nie tylko rozwijanie określonych kompetencji i kształtowanie pożądanych postaw, ale również (ze względu na specyfikę rozwoju małego dziecka) odpowiednie kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy muszą doskonale znać uwarunkowania rozwojowe i strategie uczenia się małego dziecka. Tylko wtedy będą potrafili zorganizować proces edukacyjny zgodnie z możliwościami i potrzebami swoich wychowanków i stosować w swojej pracy metody oraz pomoce dydaktyczne ciekawe, przyjazne dla przedszkolaka i zgodne z naturą jego uczenia się, np. opracowane w oparciu o założenia Koncepcji Stymulacji Emocjonalnej, której celem jest wychowanie człowieka wewnątrzsterownego, którego działania są wynikiem samodzielnego wyboru, uwarunkowanego przeżyciami związanymi z określoną sytuacją emocjonalną zapamiętaną z dzieciństwa.

Słowa kluczowe

edukacja pedagogika stymulacja emocjonalna wychowanie przedszkolne

Bibliografia

Chałas K. (2018). Przyszłość należy do świadomych i aktywnych obywateli. Jakie kompetencje są im nie­zbędne? Jak skutecznie je kształtować? (Perspektywa aksjologiczna). W: S. Kwiatkowski (red.), Kom­petencje przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Chałas K. (2007). Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Day Ch. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Przeł. J. Michalak. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Denek K. (2012). Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Przyszłość kształcenia nauczycieli, t. 3. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I.

Denek K. (1999). Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Drzażdżewski S. (2013). Przestrzeń nowoczesnej edukacji najmłodszych dzieci i uczniów. Meritum, 1.

Furmanek W. (2007). Kompetencje kluczowe. Przegląd problematyki. W: W. Furmanek, M. Duris (red.), Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki. Studia porównawcze polsko-słowackie. Rzeszów: Wydaw­nictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Grzegorzewska M. (1938). Znaczenie wychowawcze osobowości nauczyciela. Warszawa: Chowanna.

Kacprzak L. (2006). Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły w Pile.

Knopp K (2010). Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kowalik P. (2003). Proces stawania się nauczycielem przez praktyki zawodowe. W: E. Sałata, A. Zamkow­ska, S. Ośko (red.), Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej. Radom: ITE Ryki.

Kunowski S. (2004). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Najder-Stefaniak K., Plyska Y. (2010). Człowiek w przestrzeni spotkań. W: K. Najder-Stefaniak, Y. Plyska (red.), Człowiek w przestrzeni spotkań. Warszawa: Zakład Filozofii Wydział Nauk Społecznych Szkoły Glównej Godpodarstwa Wiejskiego.

Matczak A. (2011). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mayer J.D., Salovey P. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna?. Przeł. M. Karpiński. W: P. Salovey, D.J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Problemy edukacyjne (s. 23-74). Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R. (2004). Emotional Intelligence: Theory, Findings and Implications. Psy­chological Inquiry, 15(3), 197-215.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r., nr 10, poz. 131).

Sztompka P. (2012). Normy społeczne i ich respektowanie. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wood D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków: Wydaw­nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wygotski L.S. (1971). Wybrane prace psychologiczne (s. 134). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Na­ukowe.

Wygotski L.S. (2002). Problem wieku rozwojowego. W: A.I. Brzezińska, M. Marchow (red.), Wybrane prace psychologiczne II. Poznań: Wydawnictwo Zysk.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006).