Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

There is no teacher without professional development. Difficulties with proper understanding of the nature of the teaching profession

Autor: Justyna Miko-Giedyk ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 109-120
DOI: 10.34767/PP.2019.02.08

Abstrakt

The article contains deliberations on the essence of the teaching profession and teachers’ professional development. The author assumes that a significant number of people from different social groups, as well as among teachers themselves, are unclear about the nature of the teaching profession, which results in a misunderstanding of teachers and their work by society, including the politicians deciding upon the shape of education. The solution to this situation is proper understanding of the essence of teachers’ professional development, since, according to the author, this translates into a true image of the teaching profession.

Słowa kluczowe

pedeutology teacher teachers’ professional devel

Bibliografia

Act of 13 June 2019 amending the Act – Teacher’s Charter and certain other acts, Polish Journal of Laws of 2019, item 1287.

Day Ch. (1999). Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning. Falmer Press, Taylor & Francis Group.

Dudzikowa M. (2001). Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne. Kraków: Impuls.

Falkiewicz-Szult M. (2011). (Nie)możliwość funkcjonowania nauczycieli w chaosie edukacyjnym. Kwartalnik Pedagogiczny, 1 (219), 32-48.

Konarzewski K. (2012). Nauczyciel. In: idem (red.), Sztuka nauczania. Szkoła. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwaśnica R. (1990). Ku pytaniom o psychopedagogiczne kształcenie nauczycieli. In: Z. Kwieciński, L. Witkow­ski (red.), Ku pedagogice pogranicza. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Kwaśnica R. (1994). Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. Wrocław: Wrocław­ska Oficyna Nauczycielska.

Kwaśnica R. (1995). Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. In: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (red.), Z zagadnień pedeutologii i kształcenia nauczycieli. Warszawa: Komitet Nauk Peda­gogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Kwiatkowska H. (2012). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwo Łośgraf.

Kwiatkowska H. (2014). Nowy nauczyciel na czas globalizacji i nowoczesnych technologii. Nowe Horyzonty Edukacji, 3 (10), 39-47.

Lewowicki T. (1994). Przemiany oświaty. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013. (2014) Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Mazurkiewicz G. (2011). Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Murawska E. (2009). Społeczne oczekiwania wobec nauczyciela. Nauczyciel między tym, co możliwe, a tym, co niemożliwe… In: D. Apanel (red.), Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne. Kraków: Impuls.

Plewka Cz. (2009). Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Sęk H. (2012). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania. In: eadem (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Śliwerski B. (2006). Nauczyciel jako zawód. Downloaded 10 October 2019. Site: http://pcndmhq.oskko. edu.pl/kongres1/materialy/BSliwerski-Kongres.pdf

Szempruch J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Impuls.

Wiłkomirska A. (2011). Awans zawodowy nauczycieli – „brzydkie kaczątko” reformy edukacji. Studia Pe­dagogiczne, L XIV, 159-171.

Zahorska M. (2014). Nauczyciel jako podmiot i jako przedmiot polityki edukacyjnej. Kwartalnik Pedagogicz­ny, 1-2 (231-232), 154-166.