Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

Prospects of professional development of teachers in light of current changes in the education system

Autor: Barbara Grzyb ORCIDiD, Beata Pituła ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 121-133
DOI: 10.34767/PP.2019.02.09

Abstrakt

This article is an attempt at a more profound reflection upon the conditions of professional development of teachers in Poland in the context of the currently ongoing education reforms. It discusses both the opportunities and threats concerning professional development that result from formal changes and the so-called by-products of professional activity/being an educator.

Słowa kluczowe

professional development teacher

Bibliografia

Armstrong M. (1997). Jak być lepszym menedżerem. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Baka Ł. (2011). Konflikt między pracą i rodziną a wypalenie zawodowe. Pośrednicząca rola zasobów osobo­wych. Psychologia Społeczna, t. 6.

Becker-Pestka D., Kołodziej J., Pujer K. (2017). Wstęp. In: Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane problemy teorii i praktyki. Wrocław: Wydawnictwo EXANTE.

Buchcic E. (2014). Czynniki wpływające na jakość pracy nauczyciela. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, t. 6.

Cohen L., Maniow L., Morrison K. (1999). Wprowadzenie do nauczania. Poznań: Wydawnictwo Zysk.

Elliot J. (1991). A Model of Professjonalism and its Implications for Teacher Education. British Educational Research Journal, 17 (4), 309-318.

Gardner H. (2002). Inteligencja wieloraka. Teoria w praktyce. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.

Gawroński A. (2015). Pojęciowa problematyka kariery zawodowej w kontekście rozwoju pracowniczego. Problemy Profesjologii, 2.

Gerlach R. (2014). Rozwój zawodowy jako element całożyciowego rozwoju człowieka. Polityka Społeczna, 3.

Giebułtowska J. (2017). Rozwój zawodowy nauczycieli w modelu professional learning community. Labor et Educatio, 5.

Greenhaus J.H., Beutell N.J. (1985). Sources of conß ict between work and family roles. Academy of Mana­gement Review, 10, 76-88.

Komar W. (2015). Dramat zawodności nauczyciela – dylematy, genezy i przyczyny (refleksje w kręgu pro­wokacji). In: H. Kwiatkowska (red.), Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej. Kraków: Impuls.

Król I., Pielachowski J. (1995). Nauczyciel i jego warsztat pracy. Poznań: Wyd. eMPi2.

Krysztofiak W. (1996). Analiza opozycji idealizm – realizm. Filozofia Nauki, 1.

Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kwiatkowski S.M. (2016). Rozwój kompetencji zawodowych w procesie pracy. Szkoła – Zawód – Praca, 12.

Lisowska E. (2018). Kondycja zawodowa nauczycieli. W poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego. Kraków: Impuls.

Madalińska-Michalak J., Góralska R. (2012). Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa: Wydawnic­two Wolters Kluwer Polska.

Miko-Giedyk J. (2015). Prywatno-publiczne „zaplątanie” – palący problem współczesnych nauczycieli. In: H. Kwiatkowska (red.), Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej. Kraków: Impuls.

Niemierko B. (2002). Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Opłocka U. (2014). Na drodze do profesjonalizmu. In: B. Kutrowska, A. Pereświet-Soltan (red.), Poprzez praktykę do profesjonalizmu. Przygotowanie do zawodu nauczyciela. Wrocław: Wydawnictwo Dolnoślą­skiej Szkoły Wyższej.

Pankowska D. (2016). Kompetencje nauczycielskie – próba syntezy (projekt autorski). Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35/3.

Piasecka M. (2014). Sieci pozytywnych zmian – w kierunku optymalizacji rozwoju zawodowego nauczyciela w warunkach społeczeństwa wiedzy. Podstawy Edukacji, 7.

Pielachowski J. (1989). Rozwój i awans zawodowy nauczyciela. Poznań: Wydawnictwo eMPi2.

Schulz R. (2001). Nauczyciel jako innowator. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Plewka Cz. (2009). Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Podoska-Filipowicz E. (2006). Uwarunkowania kariery zawodowej. Downloaded 27 May 2019. Site: https://edukator.ore.edu.pl/215/

Poraj G. (2009). Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli. Łódź: Wydaw­nictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sęk H. (1994). Wypalenie zawodowe nauczycieli. Społeczne i podmiotowe uwarunkowania. In: J. Brzeziń­ski, I. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań-Toruń: Wydawnictwo Edytor.

Siemak-Tylikowska A. (1995). Podstawy teorii doboru treści kształcenia. Warszawa: WSiP.

Kozielecki J. (1985). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Sierecka A., Pindor K. (2012). Kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli akademickich. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 3.

Sołtys D., Szmigel M.K. (1997). Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej. Kraków: Wydawnictwo Zamiast Korepetycji.

Strupczewska B., Doroszewska K. (1980). Rozwój zawodowy nauczycieli a kształcenie i doskonalenie w systemie IKN. Psychologia Wychowawcza, 1.

Strykowski W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 27/28.

Sysło M. (2003). Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki (maszynopis). Warszawa.

Szempruch J. (2006). Kompetencje i zadania nauczyciela w procesie przekształcania szkoły. In: B. Muchacka (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. Kraków: Impuls.

Śliwerski B. (2015). Nauczyciel w gorsecie MENskich regulacji. In: H. Kwiatkowska (red.), Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej. Kraków: Impuls.

Taraszkiewicz M. (2001). Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi. Poznań: Wydawnictwo ARKA.

Waligórski K. (1993). Rozwój zawodowy nauczyciela. In: P. Prusak (red.), Nauczyciel w toku pracy. Studia Pedagogiczne, z. 26. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Wiatrowski Z. (2009). Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodo­wej. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB.

Wołk Z. (2005). Rozwój zawodowy na tle życia. Życie człowieka jako proces rozwojowy. Problemy Profesjologii, 1.

Żeber-Dzikowska I., Wysocka-Kunisz M., Szydłowska A. (2016). Kompetencje nauczyciela w kontekście kształcenia. Społeczeństwo. Edukacja. Język, t. 4.