Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

Funkcja nasycenia teoretycznego i jej nienasycenie - implikacje metodologiczne dla badań w pedagogice

Autor: Sławomir Pasikowski ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 153-161
DOI: 10.34767/PP.2019.02.12

Abstrakt

Artykuł prezentuje ideę funkcji teoretycznego nasycenia kategorii inspirowaną pojęciem nienasycenia funkcji Gottloba Fregego. Kluczowa teza, iż pedagogika korzysta z matematycznego pojęcia funkcji, stała się podstawą argumentacji, mającej umocowanie w analizie pojęć i modeli teoretycznych, za postulatem traktowania nasycania teoretycznego jako procesu ukierunkowanego na izomorfizm odwzorowania przedmiotu badania w system symboli językowych. Postulat ten oraz przywoływane argumenty otwierają dyskusję nad poszerzaniem zakresu teoretycznych instrumentów w opisie i analizie zagadnienia nasycenia teoretycznego.

Słowa kluczowe

funkcja Gottlob Frege model nasycenie teoretyczne nienasycenie

Bibliografia

Borkowski L. (1977). Logika formalna. Systemy logiczne. Wstęp do metalogiki (wyd. 2). Warszawa: Pań­stwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A., Musiol G., Muhlig H. (2015). Nowoczesne kompendium matematyki (wyd. 6). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Charmaz K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik o analizie jakościowej. Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN.

Choynowski M. (1971). Pomiar w psychologii. W: J. Kozielecki (red.), Problemy psychologii matematycznej (s. 15-42). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frege G. (2014a). Fragmenty z Grundlagen der Arithmentik (1884). W: tegoż, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. 10-17). Warszawa: PWN.

Frege G. (2014b). Funkcja i pojęcia. W: tegoż, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. 18-44). Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN.

Frege G. (2014c). Pojęcie i przedmiot. W: tegoż, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. 45-59). Warszawa: Wy­dawnictwo Naukowe PWN.

Frege G. (2014d). Sens i znaczenie. W: tegoż, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. 60-88). Warszawa: Wydaw­nictwo PWN.

Frege G. (2014e). Co to jest funkcja?. W: tegoż, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. 89-100). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frege G. (2014f). Z spuścizny pośmiertnej (Z uwag o sensie i znaczeniu (po 1892)). W: tegoż, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. 130-139). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Glaser B.G., Strauss A.L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Guba G.E. (1981). Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic. Educational Communication and Technology, 29 (2), 75-91.

Guest G., Bunce A., Johnson L. (2006). How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Satura­tion and Variability. Field Methods, 18 (1), 59-82.

Jaworski J. (1977). Matematyczne podstawy metrologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konecki K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łagosz M. (1997). Analiza Fregowskiej kategorii nienasycenia. Filozofia Nauki, 5/3, 55-70.

Marshall B., Cardon P., Poddar A., Fontenot R. (2013). Does sample size matter in qualitative research?: A review of qualitative interviews in is research. Journal of Computer Information System, 54 (1), 11-22.

Mason M. (2010). Sample Size and Saturation in PhD Studies Using Qualitative. Forum Qualitative Sozial­forschung, 11 (3) / Forum: Qualitative Social Research, Art. 8, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:­0114-fqs100387.

Musielak J. (1970). Wstęp do matematyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

O’Reilly M., Parker N. (2013). ‘Unsatisfactory Saturation’: a critical exploration of the notion of saturated sample sizes in qualitative research. Qualitative Research, 13, 2, 190-197.

Pasikowski S. (2015). Czy wielkość jest niezbędna? O rozmiarze próby w badaniach jakościowych. Przegląd Badań Edukacyjnych / Educational Studies Review, 21(2), 213-231.

Saunders B., Sim J., Kingstone T., (2018). Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization. Quality & Quantity. International Journal of Methodology, 52, 1893–1907.

Tałasiewicz M. (2012). Podmiot i predykat: filozoficzne podstawy gramatyki kategorialnej. Przegląd Filozo­ficzny – Nowa Seria, 1 (81), 147-165.

Wolniewicz B. (2014). Semantyka Fregego. W: G. Frege, Pisma semantyczne (wyd. 2, s. VII-XXXII). War­szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.