Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

Creativity as an educational aim in a postmodern school: Analysis of research results

Autor: Anna Mróz ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 207-217
DOI: 10.34767/PP.2019.02.16

Abstrakt

Creativity is widely regarded as the main competence of the 21st century which determines the effective and responsible activity of individuals. All teachers should make an effort to develop this competence in their teaching/learning process. This article presents the results of research aimed at the diagnosis and description of ways to develop creativity among students at the secondary school level. The study sample included 337 teachers from Małopolska. The results of the research helped to determine what didactic methods and modern teaching resources teachers use to develop the creativity of teenaged students.

Słowa kluczowe

creativity didactic methods modern didactics process modern resources pedagogy teacher

Bibliografia

Abrahams J., Brooks R. (2019). Higher education students as political actors: evidence from England and Ireland. Journal of Youth Studies, 22(1).

Babbie E. (2013). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bauman Z. (2006). Płynna nowoczesność. Przeł. T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Przeł. S. Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bell D. (1975). Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego. Przeł. M. Ta­nalska. Warszawa: Instytut Badania Współczesnego Problemów Kapitalizmu.

Boghici C. (2011). Creativity – Boosting Interactive Methods and Techniques – Key Elements in the Didactics Strategies. Journal of Science and Arts Supplement, 4(17).

Christensen B., Johnson L. (2011). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches, 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Ferrari A., Cachia R., Punie Y. (2009). Innovation and Creativity in Education and Training in the EU Member States: Fostering Creative Learning and Supporting Innovative Teaching Literature review on Innovation and Creativity in E&T in the EU Member States. Luksemburg: (ICEAC).

Florida R. (2012). The rise of the creative class revisited: Revised and expanded. New York: Basic Books.

Glavenau V.P. (2018). Educating which creativity?. Thinking Skills and Creativity, 27.

Jia X., Hua W., Caia F. (2017). The influence of teaching methods on creative problemfinding. Thinking Skills and Creativity, 24.

Jónsdóttir S.R. (2017). Narratives of creativity: How eight teachers on four school levels integrate creativity into teaching and learning, Thinking Skills and Creativity, 24.

Mastalski J. (2007). Samotność globalnego nastolatka. Kraków: WAM.

Morbitzer J. (2012). O istocie medialności młodego pokolenia. Neodidagmata 33/34.

Mróz A. (2018). Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji. Kraków: Impuls.

Feiertag J., Berge Z. (2008). Training Generation N: how educators should approach the Net Generation. Education + Training, 50(6), 457-464.

Łukasik J.M. (2017). Trudności w pracy nauczycieli w fazie zawodowego osadzenia. Wskazania do edukacji nauczycieli. In: J. Madalińska-Michalak (red.), Edukacja nauczycieli – z myślą o przyszłości. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Prensky M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5).

Puccio G.J., Mance M., Murdock M.C. (2011). Creative leadership: Skills that drive change (2nd ed.). Thou­sand Oaks: SAGE.

Smith A.N. (2018). Pursuing “Generation Snowflake”: Mr. Robot and the USA Network’s Mission for Millen­nials. Television & New Media, 9 (1).

Solecki R. (2017). Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni. Warszawa: Von Velke.

Szempruch J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków: Impuls.

Szymański M.J. (2008). Funkcje edukacji szkolnej w zmieniającym się społeczeństwie. In: B. Muchacka, M.J. Szymański (red.), Szkoła w świecie współczesnym. Kraków: Impuls.

Tran T.B.L., Ho T., Mackenzie S.V., Le L.K. (2017). Developing assessment criteria of a lesson for creativity to promote teaching for creativity. Thinking Skills and Creativity, 25.

Wagner T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don’t teach the new survival skills our children need—and what we can do about it. New York: Basic Books.

Vygotsky S.L. (2004). Imagination and creativity in childhood. Journal of Russian and East European Psy­chology.