Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

Uniwersytet i wyższa szkoła zawodowa - czy ten podział jest chybiony?

Autor: Przemysław Chmielecki ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 291-298
DOI: 10.34767/PP.2019.02.22

Abstrakt

Współcześnie mamy do czynienia z debatą nad kształtem i powinnościami instytucji akademickich – rozważa się odejście od klasycznej koncepcji uniwersytetu na rzecz uczelni przedsiębiorczej wypełniającej oczekiwania rynku pracy i przygotowującą absolwentów do współczesnego rynku pracy. Na kanwie niniejszej debaty autor stawia pytanie o zasadność podziału uczelni na ogólne (uniwersytety) oraz uczelnie zawodowe.

Słowa kluczowe

kształcenie nauka uniwersytet wyższa szkoła zawodowa

Bibliografia

Alderman G. (2010). The Globalization of Higher Eduacation: Some Observations Regarding the Free Market and National Interest. Higher Education in Europe, 26, 1.

Bauman T. (2011). Złudna efektywność uniwersytetu przedsiębiorczego. Ars Educandi. t. VII Kondycja uniwer­sytetu. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Bauman Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Znak.

Biały K. (2011). Przemiany współczesnego uniwersytetu. Od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsię­biorczej. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Bobko A., Gałkowski S. (2012). Uniwersytet – tradycja i współczesne wyzwania. W: J. Skrzypek-Faluszczak, M. Żardecka-Nowak (red.), Idea uniwersytetu dziś. Perspektywa filozoficzna. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Boecjusz (1990). O dobru najwyższym, czyli o życiu filozofa i inne pisma. Warszawa: Państwowe Wydaw­nictwo Naukowe.

Boni M. (red.) (2009). Polska 2030: wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Brzeziński J. (2004). O osobliwościach uniwersyteckiego kształcenia. W: W. Ambrozik, K. Przyszczypkow­ski (red.), Uniwersytet – społeczeństwo – edukacja: materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Cybal-Michalska A. (2007). Ideologia konsumpcji. Wirtualna rzeczywistość i społeczeństwo. W: A. Grom­kowska-Melosik (red.), Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości. Poznań-Leszno: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie.

Fedorowicz M., Sitek M. (red.) (2011). Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Gorzelak G. (2009). Uniwersytet przedsiębiorczy. Forum Akademickie, 1.

Jabłecka J. (1996). Diagnoza oraz wizja przyszłości szkolnictwa w świetle dokumentów UNESCO i Banku Światowego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 8.

Kobylarek A. (2013). Osiąganie konsensusu interesariuszy edukacji akademickiej. O społecznej misji uni­wersytetu. W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej. Kraków: Impuls.

Kościelniak C., Makowski J. (2011). Uniwersytet na rozdrożu. W: tychże (red.), Wolność. Równość. Uniwer­sytet. Warszawa: Instytut Obywatelski.

Leja K. (2006). Uniwersytet: tradycyjny – przedsiębiorczy – oparty na wiedzy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2.

Lewowicki T. (2004). Kształcenie uniwersyteckie – siła tradycji, presja współczesności, pytania o przyszłość, przesłania. W: W. Ambrozik, K. Przyszczypkowski (red.), Uniwersytet – społeczeństwo – edukacja: materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Nowak P. (2014). Hodowanie troglodytów. Uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.

Pluta-Olearnik M. (2009). Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem. Warszawa: Difin.

Potulicka E. (2010). Uniwersytet na „wolnym rynku”. W: E. Potulicka, J. Rutkowiak (red.), Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls.

Przyłębski A. (2008). Kryzys idei uniwersytetu. Rozważania inspirowane Humboldtem. W: A. Grzegorczyk, J. Sójka (red.), Fenomen uniwersytetu. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Przyszłość uniwersytetu. Debata z udziałem Włodzimierza Boleckiego, Tadeusza Gadacza, Małgorzaty Kowal­skiej, Jacka Migasińskiego i Piotra Nowaka (2011). Kronos, 1.

Rutkowiak J. (2010). Czy istnieje edukacyjny program ekonomii korporacyjnej?. W: E. Potulicka, J. Rutko­wiak (red.), Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls.

Sowa K.Z. (2009). Gdy myślę uniwersytet... Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Szwabowski O. (2014). Uniwersytet – fabryka – maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej. War­szawa: Książka i Prasa.

Trzcionkowski L. (2014). Zanim narodził się uniwersytet. Niezbędnik inteligenta. Polityka. Wydanie specjal­ne, 4.