Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2019

Male kindergarten teachers in the perception of parents in the context of social trust

Autor: Paulina Koperna ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 2
Strony: 337-348
DOI: 10.34767/PP.2019.02.26

Abstrakt

People have a high degree of social confidence and trust in the profession of a teacher. From the social point of view, its representatives carry out special tasks concerning a high regard for the public interest — in this case, the education of the young generations. Therefore, the work of teachers, including preschool teachers, is almost always observed and socially evaluated. It is formally and substantively evaluated by supervision authorities and by society, including children’s parents. The article presents preliminary research on the parents’ perception of male teachers in kindergarten in the context of social trust. The results show that the respondents feel discomfort due to gender stereotypes about men working with children and about the profession of teaching. However, having contact with a male kindergarten teacher alleviates this discomfort, improves the teacher’s assessment of his profession, and increases parents’ confidence in his actions.

Słowa kluczowe

gender stereotypes kindergarten teacher male teacher pre-school education pre-school pedagogy social trust teacher profession stereotypes

Bibliografia

Biuro Analiz Tematycznych Kancelarii Senatu (2013). Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy. Opracowania tematyczne. OT-625.

CBOS (2004). Komunikat z badań. Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego. Downloaded 10 July 2019. Site: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_073_04.PDF

CBOS (2018). Komunikat z badań. O nieufności i zaufaniu. Downlade 8 July 2019. Site: https://www.cbos. pl/SPISKOM.POL/2018/K_035_18.PDF

Chlewiński Z. (1992). Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna. W: Z. Chlewiński, I. Kurcz (red.), Stereotypy i uprzedzenia. „Kolokwia Psychologiczne”, t. 1.

GfK Verein, Trust in Professions 2018 – a GfK Verein study, From firefighters to politicians. GfK Consumer Experiences: R. Bürkl, B. Müller, S. Siegert.

Giddens A. (2002). Nowoczesność i tożsamość. ‘Ja’ i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warsza­wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens A. (2009). Europa w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kutrowska B. (2008). Spojrzenie na rolę nauczyciela z perspektywy różnych oczekiwań społecznych. W: P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Nauczyciel: misja czy zawód: społeczne i profesjonalne aspekty roli. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kwiatkowska H. (1991). Etos zawodowy nauczyciela i jego przemiany. In: J. Nowak (red.), Przemiany zawodu nauczycielskiego. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Kwiatkowska H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kwiatkowska H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Łukasik J.M. (2018). Nauczyciel we wspólnocie pokoju nauczycielskiego. In: A. Kwatera, J.M. Łukasik, S. Kowal, Odpowiedzialność. Wspólnotowość. Współpraca w szkole. Nauczyciele i rodzice. Kraków: Impuls.

Miłaszewicz D. (2016). Zaufanie jako wartość społeczna. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersy­tetu Ekonomicznego w Katowicach, 259.

Pękala J.L. (2017). Etos nauczycieli – mit czy rzeczywistość?. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu War­szawskiego.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, 14 lutego 2017 r.

Pospiszyl I. (2009). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Research International Pentor: Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków. 2008. Raport przygoto­wany dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Downloaded 8 July 2019.

Sillamy N. (1995). Słownik psychologii. Katowice: Wydawnictwo Książnica.

Szempruch J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno – pragmatyczne. Kraków: Impuls.

Sztompka P. (2012). Socjologia. Kraków: Znak.

Zowczak J. (2009). Etos nauczycieli w warunkach polskiej transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwer­sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.