Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2016

Znaczenie kategorii sprawiedliwości w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym

Autor: Karina Stępkowska
Rok: 2016
Numer: 1
Strony: 17-29
DOI: 10.34767/PP.2016.01.02

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszej publikacji jest sprawiedliwość i jej rola w edukacji dziecka na pierwszym etapie kształcenia ogólnego. Artykuł podejmuje problematykę sprawiedliwości, począwszy do zdefiniowania pojęcia i jego hierarchizacji, a skończywszy na możliwości zastosowania pewnych założeń teoretycznych w typowych sytuacjach szkolnych. Analizie w szczególności została poddana rola nauczyciela – jako tego, który stosuje zasady sprawiedliwości. Całość rozważań kończy scenariusz zajęć, możliwych do przeprowadzenia w klasie trzeciej szkoły podstawowej, a dotyczący rozumienia pojęcia sprawiedliwości oraz dostrzegania zachowań uznawanych powszechnie za niesprawiedliwe.

Słowa kluczowe

nauczyciel pedagogika wczesnoszkolna sprawiedliwość system oceniania szkoła

Bibliografia

Arystoteles (1982). Etyka nikomachejska. Przeł. D. Gromska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Chojnacka A. (1991). Zasada sprawiedliwości w baśniach w świetle teorii Jeana Piageta i rozwoju moralnym dziecka. Studia o Sztuce dla Dziecka, 6, 23-36.

Groenwald M. (2004). Sprawiedliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów. Nowa Szkoła, 9, 12-17.

Gruszecka E. (2006). Człowiek w obliczu krzywdy – zachowania ofiar, sprawców i obserwatorów. W: E. Martynowicz (red.), Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą: problemy współczesności – co psychologia może o nich powiedzieć? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Koźmińska I., Olszewska E. (2007). Z dzieckiem w świat wartości. Warszawa: Świat Książki.

Krzyżewska J. (1998). Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. I. Suwałki: AU OMEGA.

Lang W. (2005).Sprawiedliwość. W:Encyklopediasocjologii.Suplement.Zespółpodkierunkiem W.Kwaśniewicza(red.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza.

PalkaK. (2014). Edukacja na wsi – mechanizmy wykluczenia edukacyjnego. W: W. Danilewicz, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.

Perelman Ch. (1959). O sprawiedliwości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Petrażycki L. (1985). O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Piaget J. (1966). Studia z psychologii dziecka. Przeł. T. Kołakowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Piaget J. (1967). Rozwój ocen moralnych dziecka. Przeł. T. Kołakowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Platon (2006). Państwo. Przeł. W. Witwicki. Kęty: Wyd. Marek Derewiecki.

Porazińska J. (1964). Dwie Dorotki. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Rawls J. (2013). Teoria sprawiedliwości. Przeł. M. Manufnik, J. Pasek, A. Romaniuk. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Segiet K. (2014). O przesunięciu uwagi z dziecka na rodziców. Refleksja z perspektywy pedagoga społecznego. W: W. Danilewicz, W. Theiss (red.),Pedagogikaspołeczna wobec zagrożeńczłowiekai idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.

Wiemeyer J. (2011). Sprawiedliwość międzypokoleniowa jako wyzwanie społeczno-etyczne. Przeł. M. Hułas, Roczniki Nauk Społecznych, 3 (39), 69-88.

Żywczok A. (2011). Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.