Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2016

Orientacje wspólnotowe młodzieży w warunkach indywidualizacji społeczeństwa

Autor: Paulina Peret-Drążewska
Rok: 2016
Numer: 1
Strony: 91-101
DOI: 10.34767/PP.2016.01.07

Abstrakt

Młodość jest etapem rozwojowym, który jest szczególnie ukierunkowany na refleksję nad wzajemnymi relacjami na linii jednostka – wspólnota, ponieważ główne zadanie rozwojowe adolescencji, jakim jest kształtowanie własnej tożsamości, realizowane jest za pomocą porównywania i relacji interpersonalnych w ramach uczestnictwa w grupach społecznych. U młodych pojawia się silna potrzeba bycia częścią wspólnotowości przy jednoczesnym dążeniu do kreowania własnej indywidualności będącej zarówno wynikiem rozwojowej specyfiki okresu młodości, jak i efektem panujących trendów współczesności promujących indywidualizację społeczeństwa. Pojawia się zatem rozbieżność, która zmusza do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czy w czasach indywidualizacji społeczeństwa współczesna młodzież zorientowana jest wspólnotowo? Niniejszy artykuł stanowi refleksję teoretyczno-empiryczną na ten temat.

Słowa kluczowe

indywidualizacja młode pokolenie młodzież pedagogika tożsamość wspólnotowość współczesność

Bibliografia

Bauman Z. (2007). Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Brzezińska A. (2004). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.

Cybal-Michalska A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Hejnicka-Bezwińska T. (1991). Orientacje życiowe młodzieży. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane WSP.

Krzychała S. (2007). Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Obuchowska I. (2004). Adolescencja. W: B. Harwas-Napirała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Peret-Drążewska P. (2014). Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Szczurek-Boruta A. (2007). Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo. Studium pedagogiczne. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Witkowski L. (2010). Tożsamość i zmiana; epistemologia i rozwojowe profile w edukacji. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Wojciszke B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: GWP.