Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2016

Propozycja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych

Autor: Szymon Borsich ORCIDiD
Rok: 2016
Numer: 1
Strony: 153-170
DOI: 10.34767/PP.2016.01.10

Abstrakt

Problemy społeczne wymagają starannego zbadania, poddawania dyskusji i wypróbowania nowatorskich sposobów ich rozwiązywania. Badania naukowe odgrywają w tym procesie znaczącą rolę, ale ważne jest także, aby były prowadzone w sposób etyczny. Ma to szczególne znaczenie, gdyż niewłaściwe postępowanie może godzić nie tylko w interes osób badanych, ale również w inne wartości, które są przedmiotem sądów moralnych. W artykule przedstawiono przyjęte założenia teoretyczne oraz podjęte czynności badawcze, których celem była konstrukcja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania przyszłych pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych. Proponowana skala jest propozycją umożliwiającą sprawdzenie tej kompetencji na podstawie szerszych, niż tylko najczęściej przywoływane, standardów etycznych, jak „przede wszystkim nie szkodzić badanym” czy „traktować badanych podmiotowo”. Przeprowadzone badanie pilotażowe pozwoliło na ocenę rzetelności i teoretycznej trafności skonstruowanej skali.

Słowa kluczowe

aspekt moralny badania badania w edukacji diagnostyka pedagogiczna etyka

Bibliografia

Galewicz W. (2009). O etyce badań naukowych. Diametros, 19, 1, 48-57.

Rozporządzenie Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższegozdnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia, DzU 2011 nr 253, poz. 1521.

Sobol E. (2003). Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.

Strelau J., Doliński D. (2008). Psychologia. Wyd. 1. Gdańsk: Wyd. GWP.

Wojciszke B.,Baryła W. (2000).Potoczne rozumienie moralności: pięć kodów etycznych i narzędzi ich pomiaru. Przegląd Psychologiczny, 43, 4, 395-421.

Wysocka E. (2007). Człowiek a środowiska życia. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.