Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

Aksjologiczne konteksty słabości sfery publicznej

Autor: Kazimierz Czerwiński
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 48-66
DOI: 10.34767/PP.2016.02.03

Abstrakt

W artykule postawiono tezę, że wielu uwarunkowań słabości sfery publicznej należy poszukiwać w obszarze aksjologii. Słabość sfery publicznej przejawia się m.in. obecnością populizmu, manipulacji i indoktrynacji. Negatywne efekty tych zjawisk to różne stereotypy społeczne oraz tak zwane społeczeństwo zakłamane (Wojciech Chudy) czy społeczeństwo dezinformacyjne (Marian Golka). To zaś świadczy o niskim poziomie kultury politycznej wielu obywateli (Edmund Wnuk-Lipiński), co jest warunkowane przede wszystkim niedostatkiem kompetencji obywatelskich. Te negatywne dla demokracji zjawiska są analizowane w kontekście aksjologicznym; za podstawę analiz zostało przyjęte zestawienie wartości dokonane przez Leona Dyczewskiego.

Słowa kluczowe

aksjologia pedagogiczna demokracja obywatelskość populizm sfera publiczna stereotyp społeczny

Bibliografia

Canovan M. (2007). Polityka dla ludzi. Populizm jako ideologia demokracji. W: Y. Mény, Y. Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Chimiak G. (2004). Motywacje społeczników działających w organizacjach pozarządowych w Polsce. Próba typologii. W: P. Gliński, B. Lewenstein i A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Chudy W. (2003). Indoktrynacja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.

Chudy W. (2007). Społeczeństwo zakłamane. Esej o społeczeństwie i kłamstwie – 1. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Dyczewski L. (2001). Miejsce i funkcje wartości w kulturze. W: L. Dyczewski (red.), Kultura w kręgu wartości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Dziubka K. (2001). Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu. W: W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Filipowicz S. (2007). Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Golka M. (2008). Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Grabowska B. (2011). Samotny egoista czy odpowiedzialny obywatel? Rozważania na temat liberalnego ideału człowieka i obywatela. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.

Koczanowicz L. (2011). Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach. Kraków: Wyd. „Universitas”.

Kosyrz Z. (2004). Manipulacja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.

Kowalczyk S. (2001). U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kowalczyk S. (2007). Ontologiczno-aksjologiczne podstawy społeczeństwa obywatelskiego. W: E. Balawajder (red.), Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna. Lublin: Wyd. KUL.

Lewicka M. (2009). Czy jesteśmy racjonalni? W: M. Kofta i T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Łukaszewski W., Doliński D., Maruszewski T. i Ohme R. (2009). Manipulacja. Sopot: Wyd. „Smak Słowa”.

Macedo S. (1995). Cnoty liberalne. Kraków: Wyd. „Znak”.

Mair P. (2007). Demokracja populistyczna a demokracja partyjna. W: Y. Mény, Y. Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Mény Y., Surel Y. (2007). Zasadnicza dwuznaczność populizmu. W: Y. Mény, Y. Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Mouffe C. (2005). Paradoks demokracji. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.

Nowak E. (2009). Ile znaczą kompetencje moralno-dyskursywne dla demokracji? W: K.M. Cern, P.W. Juchacz i E. Nowak (red.), Etyka życia publicznego. Poznań: Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Nowak E., Cern K.M. (2008). Ethos w życiu publicznym. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Ossowska M. (1992). Wzór demokraty. Cnoty i wartości. Lublin: Instytut Wydawniczy „Daimonion”.

Papadopoulos Y. (2007). Populizm, demokracja i współczesny model rządzenia. W: Y. Mény, Y. Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Pietrzyk-Reeves D. (2012). Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.

Popowicz E. (2009). Manipulacja. W: S. Jedynak, J. Kojkoł (red.), Encyklopedia filozofii wychowania. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza „Branta”.

Przybylska E. (2014). Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny. Istota – badania – teorie – obrazowanie – działania. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.

Przyszczypkowski K. (1999). Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie. Toruń-Poznań: Wyd. „Edytor”.

Reykowski J. (2007). Rozwiązywanie sprzeczności ideologicznych i sprzeczności interesów w grupach społecznych – teoria i badania. W: J. Reykowski (red.), Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej. Warszawa: Wyd. SWPS „Academica”.

Shapiro I. (2006). Stan teorii demokracji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Solarczyk-Ambrozik E. (2004). Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Szacki J. (2007). Wstęp. W: Y. Mény, Y. Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Sztumski J. (2004). Opinia publiczna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.

Szymczak W. (2007). Znaczenie wartości w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. W: E. Balawajder (red.), Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna. Lublin: Wyd. KUL.

Taggart P. (2007). Populizm i patologie polityki przedstawicielskiej. W: Y. Mény, Y. Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Taylor C. (2010). Nowoczesne imaginaria społeczne. Kraków: Wyd. „Znak”.

Wiłkomirska A. (2013). Wiedzieć i rozumieć aby być obywatelem. Studium empiryczne. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Wnuk-Lipiński E. (2008). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.

Wysocka E. (2006). Stereotyp społeczny. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.