Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

Igrzyska emocji. Literackie obrazy wartości i emocji

Autor: Jowita Gromysz
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 173-194
DOI: 10.34767/PP.2016.02.12

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą zobrazowania emocji towarzyszących śmierci i umieraniu opisanych przez Suzanne Collins w przeznaczonej dla młodzieży książce pt. Igrzyska śmierci. Tekst ma charakter interdyscyplinarny, przy czym kategorią łączącą literaturoznawstwo, pedagogikę i socjologię kultury uczyniłam społeczne odczuwanie emocji. Teksty kultury, w szczególności literatura i film, stanowią rodzaj zapośredniczonego przez język doświadczania afektywnego, czytając o autorytarnym świecie, w którym żyją bohaterowie trylogii S. Collins, młodzi ludzie przeżywają emocje, uczą się ich okazywania, radzenia sobie z nimi, co stanowi dosyć ważny element w procesie socjalizacji i edukacji. Część badawcza tekstu opiera się na jakościowej analizie Igrzysk śmierci.

Słowa kluczowe

emocje literatura dla młodzieży literatura fantastyczna młodzież śmierć socjologia emocji wartości

Bibliografia

Adorno T. (1992). Dialektyka negatywna. Warszawa: PWN.

Janowski A. (1995). Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa: WSiP.

Ariès P. (2001). Człowiek i śmierć. Warszawa: Aletheia.

Bettelheim B. (1996). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach w baśniach. Warszawa: W.A.B.

Binder P., Palska H., Pawlik W. (red.) (2009). Emocje a kultura i życie społeczne. Warszawa: IFS PAN.

Binnebesel J. (2013). Tanatopedagogika w doświadczaniu wielkowymiarowości człowieka i śmierci. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Collins S. (2012). Igrzyska śmierci. Kraków: Media Rodzina.

Döbert R., Habermas J., Nunner-Winkler G. (1993). Zarys socjopsychologicznej koncepcji rozwoju tożsamości „Ja”. Wprowadzenie. Przegląd Socjologiczny, XLII, 9-30.

Dudzik W. (2005). Karnawały w kulturze. Warszawa: Wyd. Sic!

Eagleton T. (2014). Jak czytać literaturę. Warszawa: Altheia.

Ernst K. (1991). Szkolne gry uczniów. Warszawa: WSiP.

Giddens A., Sutton P. (2014). Socjologia kluczowe pojęcia. Warszawa: PWN.

Griswold W. (2013). Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie. Warszawa: PWN.

Goffman E. (2008). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Aletheia.

Goodman N. (1997). Wstęp do socjologii. Poznań: Zysk i S-ka.

Goodwin J., Jasper J.M., Pollettta F. (2004). Emotional Dimensions of Social Movements. W: D.A. Snow, S.A. Sule, H. Kriesi (red.), The Blackwell Companion to Social Movements, Unitet Kongdom: Balckwell Publishing, s. 433-458. Zaczerpnięte 18 marca 2016. Strona internetowa http://sociology.sunimc.net/htmledit/uploadfile/system/20100407/20100407225349238.pdf# page=426

Jaworska-Witkowska M. (2009). Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków: Impuls.

Krawczyk E. (2001). Literatura i społeczeństwo. Wokół problematyki socjologii literatury. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, XXVI.

Marański J. (1989). Wprowadzenie do socjologii moralności. Lublin: Wyd. KUL.

Matuchniak-Krasulska A. (2009). Zachwyt i oburzenie – o emocjach w sztuce. Studium socjologiczne. W: P. Bindera, H. Palska, W. Pawlik (red.), Emocje a kultura i życie społeczne. Warszawa: IFS PAN.

Matuchniak-Krasulska K. (2011). O emocjach w sztuce. Szkic socjologiczny. W: A. Czerner, E. Nieroba, Studia z socjologii emocji. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

Możdżyński T. (2009). Emocje sztuki współczesnej. W: P. Binder, H. Palska, W. Pawlik (red.), Emocje a kultura i życie społeczne. Warszawa: IFS PAN.

Pawlik W. (2009). Emocje jako tworzywo sztuki bestselerowej. W: P. Binder, H. Palska, W. Pawlik (red.), Emocje a kultura i życie społeczne. Warszawa: IFS PAN.

Skowera M. (2013). „Mała syrena nie czuła wcale śmierci”. O tanatologicznych aspektach baśni Jana Christiana Andersena. W: B. Grabska (red.), Śmierć w zwierciadle humanistyki. Poznań: Nowa Humanistyka.

Sławiński J. (1998). Dzieło – Język – Tradycja. Kraków: Universitas.

Szymański M.J. (2013). Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków: Impuls.

Tillmann K-J. (2013). Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Warszawa: PWN.

Turner J.H., Stets J. (2009). Socjologia emocji. Warszawa: PWN.

Wierzbicka A. (2012). Język i metajęzyk: kwestie kluczowe w badaniach nad emocjami. W: M. Rataj, J. Straczuk (red.), Emocje w kulturze. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Witkowska M. (2009). Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków: Impuls.