Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2016

Psucie nauki dla początkujących, czyli jeszcze jedna wersja prawa Kopernika-Greshama

Autor: Paweł Piotrowski
Rok: 2016
Numer: 2
Strony: 254-272
DOI: 10.34767/PP.2016.02.17

Abstrakt

Znane prawo Kopernika-Greshama opisuje zjawisko wypierania z rynku monetarnego pełnowartościowego pieniądza przez gorszy, niepełnowartościowy, sfałszowany pieniądz. Niniejszy tekst prezentuje próbę odczytania w kontekście tego prawa pewnych zjawisk i tendencji powstałych niejako obok dzisiejszej nauki instytucjonalnej, jak i obserwowalnych w niej samej, a przyczyniających się do swoistego zjawiska inflacji znaczenia działalności naukowej, stopniowego pomniejszania powagi nauki i ograniczania jej kulturotwórczej roli. Artykuł zawiera też, prawdopodobnie mało realne w praktyce, propozycje systemowego przeciwdziałania tym zjawiskom i obrony nauki przed zmasowanym psuciem, przynajmniej w niektórych istotnych aspektach.

Słowa kluczowe

inflacja znaczenia nauki nauka pedagogika kultury prawo Kopernika-Greshama socjologia wiedzy szkoła wyższa

Bibliografia

Borońska-Piotrowska A. (2014). Pan Hilary i wartości w nauce instytucjonalnej. W: J. Górniewicz, M. Warmiński (red.), Katedra UNESCO UWM w Olsztynie – w dwudziestolecie funkcjonowania. Zbiór tekstów. Olsztyn: Katedra UNESCO UWM.

Górniewicz J. (2015). Cykliczne zagrożenie – reifikacja uniwersytetu. Problem relacji władzy ze środowiskiem akademickim na przełomie XX i XXI wieku. W: J. Górniewicz (red.), Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare problemy w nowych aranżacjach słownych i aksjologii. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM.

Górniewicz J., Piotrowski P. (2014). Uniwersytet jako źródło wartości kultury. Szkice filozoficzno-humanistyczne. Warszawa-Olsztyn: Wyd. ElSet.

Grobler A. (2006). Metodologia nauk. Kraków: Wyd. Znak i Aureus.

Kindelberger Ch.P. (1990). Economic Laws and Economic History. Cambridge: Cambridge University Press.

Kozyr-Kowalski S. (2005). Uniwersytet a rynek. Poznań: Wyd. UAM.

Nalaskowski A. (2011). Nauka w stylu pop. Zaczerpnięte 4 października 2012. Strona internetowa http://rp.pl/artykul/606724.html?p=3

Piotrowski P., Górniewicz J. (2015). Pedagogika kultury i postkultury. Idee i przemiany kulturowe. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM.

Piotrowski P. (2013). Nauka i szkolnictwo wyższe. Pytanie o wzajemny związek. W: J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński (red.), Szkolnictwo wyższe. Przekroje współczesnych problemów. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM.

Piotrowski P. (2012). Wybrane fenomeny wyższej edukacji w pejzażu ponowoczesnym. W: J. Górniewicz (red.), Między ideałem a codziennością. Wybrane współczesne konteksty szkolnictwa wyższego. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM.

Raczkowska B., Pedynkowska M., Jaworek M. (2014). Wyścig szczurów? Zarys problemów edukacji doktorantów. W: J. Górniewicz, M. Warmiński (red.), Katedra UNESCO UWM w Olsztynie – w dwudziestolecie funkcjonowania. Zbiór tekstów. Olsztyn: Katedra UNESCO UWM.

Sawczuk W. (2009). Etos pedagogów/nauczycieli akademickich – między akademickim sacrum a rynkowym profanum. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Such J., Szcześniak M. (1999). Filozofia nauki. Poznań: Wyd. UAM. Zaworska-Nikoniuk D. (2014). Etos naukowca, uniwersytetu i studenta w społeczeństwie późnonowoczesnego konsumeryzmu. W: J. Górniewicz, M. Warmiński (red.), Katedra UNESCO UWM w Olsztynie – w dwudziestolecie funkcjonowania. Zbiór tekstów. Olsztyn: Katedra UNESCO UWM.

Znaniecki F. (1984). Społeczne role uczonych a historyczne cechy wiedzy. W: F. Znaniecki, Społeczne role uczonych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.