Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2015

Językowy obraz osób niepełnosprawnych wśród uczniów klas VI szkoły podstawowej

Autor: Alicja Fidowicz ORCIDiD
Rok: 2015
Numer: 2
Strony: 147-160
DOI: 10.34767/PP.2015.02.07

Abstrakt

Autorka w swoim artykule podejmuje temat językowego obrazu osób niepełnosprawnych wśród uczniów klasy VI szkół podstawowych, opierając się na badaniach empirycznych wykonywanych w 2013 roku w Krakowie. Zwraca uwagę na występujący w polszczyźnie przełomu XX i XXI wieku wizerunek osób niepełno - sprawnych, w szczególności na zjawisko transferu pojęć medycznych do języka potocznego. Następnie przechodzi do omówienia wyników badań własnych i porównania ich z tymi, które zostały wykonane przez Sławomirę Sadowską w 2004 roku, sytuując je w kontekście ogólnych przemian kulturowych w Polsce, dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.

Słowa kluczowe

język językowy obraz świata niepełnosprawność osoba niepełnosprawna pedagogika specjalna szkoła podstawowa

Bibliografia

Bartmiński J. (1999). Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W: J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Fidowicz A. (2014). Nie tylko „Tajemniczy ogród”. Narracje o niepełnosprawności – propozycje lekturowe. Niepublikowana praca magisterska. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Galasiński D. (2013). Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością? Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, 4, s. 3.

Januszek H. (2006). Ocena skuteczności projektu „Praca dla każdego niepełnosprawnego” – raport z badania, b.d.

Sadowska S. (2005). Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń: Wyd. Edukacyjne „Akapit”.

Starzyńska D. (2009). Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy – podręcznik dobrych praktyk. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Słownik współczesnego języka polskiego (1998). Sikorska-Michalak A. i Wojniłko O. (red). Warszawa: Wyd. „Wilga”.

Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna (1936). Kraków: Wyd. „Gutenberga”.