Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2014

Szkoła Twardowskiego i ukraińskie szkolnictwo w Galicji pierwszego czterdziestolecia XX wieku

Autor: Stepan Ivanyk
Rok: 2014
Numer: 1
Strony: 37-58
DOI: 10.34767/PP.2014.01.03

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony zbadaniu wpływu filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej na kształtowanie się ukraińskiego szkolnictwa w Galicji w pierwszych czterech dziesięcioleciach XX wieku. Zadanie to zostało wykonane poprzez wykazanie bezpośrednich wychowanków Kazimierza Twardowskiego wśród ukraińskich nauczycieli i teoretyków pedagogiki oraz więzi teoretycznych łączących ich własne idee pedagogiczne ze Szkołą Twardowskiego (na przykładzie pracy jednego z takich nauczycieli – Stefana Ołeksiuka).

Słowa kluczowe

pedagogika psychologia Szkoła Lwowsko-Warszawska Szkoła Twardowskiego

Bibliografia

Jadczak R. (1992). Wstęp. W: K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 7-80.

Lem S. (2009). Wysoki zamek. Warszawa: Agora.

Twardowski K. (1965). Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: PWN.

Twardowski K. (1997). Dzienniki. Cz. i. 1915-1927. Warszawa-Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Tyrowicz M. (1991). Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Балей С. (1911). Про поняття психологічної основи почувань. Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка,T. CVI, ks. VI, s. 135-168.

Крип’якевич І. (2001). Спогади (Автобіографія). W: Я. Ісаєвич (red.), Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. Львів: Інcтитут українознавства ім. І. Крип’якевича.

Олексюк С. (1927). Про помилки в шкільних письменних працях з рідної мови. Archiwum instytutu Literatury im. T. Szewczenki w Kijowie, zbiór 56, jedn. 81, s. 1-40.