Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2014

Praktyka dydaktyczna Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej jako egzemplifikacja ideału opiekuna spolegliwego. Refleksje ucznia

Autor: Krzysztof Wojcieszek
Rok: 2014
Numer: 1
Strony: 110-121
DOI: 10.34767/PP.2014.01.08

Abstrakt

Tadeusz Kotarbiński wypracował naczelny ideał etyczny nazywany spolegliwym opiekuństwem. Stawia on bardzo duże wymagania etyczne, zwłaszcza osobom wychowującym innych. Okazuje się, że ideał ten ma wiele potwierdzeń praktycznych (np. J. Korczak). Powstaje jednak problem zajęcia tej postawy w życiu codziennym. Otóż właśnie w codziennej praktyce nauczania akademickiego profesor ija Lazari-Pawłowska jawi się autorowi jako spełnienie tego ideału. Autor podaje powody takiej identyfikacji, zwłaszcza w opisie praktyki seminaryjnej prof. Pawłowskiej. Tekst wskazuje na wartości humanistyczne ideału opiekuna spolegliwego i jego uniwersalny charakter oraz źródła. Podkreśla też aktualność tej postawy w dzisiejszych czasach wykazujących liczne napięcia w kulturze dotyczące wyborów etycznych.

Słowa kluczowe

dydaktyka etyka pedagogika pedeutologia Szkoła Lwowsko-Warszawska szkoła wyższa

Bibliografia

Infeld L., Kotarbiński T., Russell B. (1981). Religia i ja. Warszawa: Książka i Wiedza.

Kołakowski L. (2008). Wśród znajomych. O różnych ludziach mądrych, zacnych, interesujących i o tym, jak czasy swoje urabiali. Kraków: Wyd. Znak.

Kotarbińska J. (1991). Przesłania Tadeusza Kotarbińskiego. W: J. Kotarbińska, Fragmenty filozoficzne. Warszawa: PWN.

Kotarbiński T. (1956). Zagadnienia etyki niezależnej. Kronika, nr 21, Łódź, s. 1-4.

Kotarbiński T. (1986a). Medytacje o życiu godziwym. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kotarbiński T. (1986b). Tezy etyki niezależnej. Ruch Filozoficzny, t. XLIII, nr 3-4, s. 239-240.

Kotarbiński T. (1987). Pisma etyczne, red. P.J. Smoczyński. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Ossolineum.

Kotarbiński T., Kuźnicka M. (2006). Tadeusza Kotarbińskiego poczta do Karmelu. Korespondencja Tadeusza Kotarbińskiego i Marii Kuźnickiej z lat 1945-73. Warszawa: Wyd. iFiS PAN.

Ossowska M. (1986). Etos rycerski i jego odmiany. Warszawa: PWN.

Pawłowska I. (1992). Etyka. Pisma wybrane, wyb. i red. P.J. Smoczyński. Wrocław – Warszawa – Kraków: Ossolineum.

Wojcieszek K. (1989). Współczesne przejawy etosu rycerskiego, praca dyplomowa, Wydział historyczno-Filozoficzny Uniwersytetu łódzkiego, promotor Ija Lazari-Pawłowska, Łódź, rękopis.

Wolak Z. (1993). Neotomizm a Szkoła Lwowsko-Warszawska. Kraków: Ośrodek Badań interdyscyplinarnych.

Woleński J. (1986). Filozofia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Wrocław: Wyd. UWr.

Woleński J. (1990). Kotarbiński. Warszawa: Wiedza Powszechna.