Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2014

Kwestionariusz Wsparcia Edukacyjnego (KWE) – struktura i cechy psychometryczne narzędzia

Autor: Piotr Gindrich
Rok: 2014
Numer: 1
Strony: 153-168
DOI: 10.34767/PP.2014.01.12

Abstrakt

Artykuł prezentuje Kwestionariusz Wsparcia Edukacyjnego (KWE). Jest to narzędzie skonstruowane przez autora służące do badania wsparcia edukacyjnego postrzeganego przez uczniów gimnazjum. Daje ono możliwość oszacowania poziomów ogólnego oraz specyficznego wsparcia pochodzącego ze źródeł, które odgrywają ważną rolę w procesie uczenia się i nauczania młodzieży, tj. od rodziny (pomoc rodziców), szkoły (udział nauczycieli), grupy rówieśniczej (aprobata i pomoc szkolnych kolegów) i poradni psychologiczno-pedagogicznej (udział specjalistów na dodatkowych zajęciach). W artykule dokonano próby zdefiniowania pojęcia wsparcia edukacyjnego oraz przybliżono jego genezę, odwołując się do faktów teoretycznych i empirycznych. Ponadto opisano badane za pomocą KWE zmienne i sposób ich pomiaru. Zbadano również właściwości psychometryczne KWE. Rzetelność testu zmierzono na dwa sposoby: oszacowano stabilność bezwzględną i zgodność wewnętrzną testu. Dane dotyczące trafności kryterialnej skonstruowanego narzędzia są również dostępne.

Słowa kluczowe

badania młodzież nauczyciel pedagogika specjalna rodzice wsparcie pedagogiczne wsparcie społeczne

Bibliografia

Albert M. N., Couture M. M. (2013). The support to entrepreneur: From autonomy to dependence. Sage Open, 3, 1-9.

Bauman E.M., Haaga D.A.F., Kaltman S., Dutton M.A. (2012). Measuring social support in battered women: factor structure of The Interpersonal Support Evaluation List (ISEL). Violence Against Women, 18, 30-43.

Białobrzeska K., Kawula S. (red.) (2006). Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń: Wyd. Edukacyjne „Akapit”.

Bru E., Murberg T.A., Stephens P. (2001). Social support, negative life events and pupil misbehavior among young Norwegian adolescents. Journal of Adolescence, 14, 715-727.

Brzeziński J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Bujnowska A., Gindrich P. (2003). Sieć i natężenie społecznego wsparcia młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne, 1, 30-40.

Callahan K., Radamacher J.A., Hildreth B.L. (1998). The effect of parent participation in strategies to improve the homework performance of students who are at risk. Remedial and Special Education, 19, 131-141.

Chrzanowska I. (2009). Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Collins S. (2008). Statutory social workers: stress, job satisfaction, coping, social support and individual differences. British Journal of Social Work, 28, 1173-1193.

Cronbach L.J. (2005). Współczynnik alfa a struktura wewnętrzna testów. W: J. Brzeziński (red.). Tłum. E. Hornowska, M. Zakrzewska, Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 177-212.

Gindrich P. (2011). Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi. Lublin: Wyd. UMCS.

Guilford J. (2005). Rzetelność i trafność pomiarów. W: J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Tłum. E. Hornowska i M. Zakrzewska. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 62-106.

Hoover-Dempsey K.V., Bassler O.C., Brissie J.S. (1987). Parent involvement: Contributions of teacher efficacy, school socioeconomic status, and other school characteristics. American Educational Research Journal, 24, 417-435.

Juczyński Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Kirenko J. (2002). Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wyd. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zatrudnienia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Kurzyp A., Krasowicz G. (1989). Kwestionariusz do badania poczucia kontroli młodzieży dorastającej. W: R.Ł. Drwal (red.), Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wyd. UMCS, 39-61.

Mercer S.H., Nellis L.M., Martinez R.S., Kirk M. (2011). Supporting the students most in need: Academic self-efficacy and perceived teacher support in relation to within-year academic growth. Journal of School Psychology, 49, 323-338.

Palak Z., Bartkowicz Z. (red.) (2004). Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. Lublin: Wyd. UMCS.

Poznaniak W. (2008). O różnych obliczach wsparcia emocjonalnego raz jeszcze. W: J. Brzeziński, L. Cierpiałowska (red.), Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 396-414.

Raviv A., Raviv A., Reisel E. (1990). Teachers and students: Two different perspectives?! Measuring social climate in the classroom. American Educational Research Journal, 27, 141-157.

Ryan A.M., Patrick H. (2001). The classroom social environment and changes in adolescents’s motivation and engagement during middle school. American Educational Research Journal, 38, 437-460.

Sęk H. (red.) (1991). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Sęk H., Cieślak R. (red.) (2005). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Stringhini S., Berkman L., Dugravot A., Ferrie J.E., Marmot M., Kivimaki M., Singh-Manoux A. (2012). Socioeconomic status, structural and functional measures of social support, and mortality. The British Whitehall II Cohort Study, 1985-2009. American Journal of Epidemiology, 175, 1275-1283.

Wyczesany J., Gajdzica Z. (red.) (2005). Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.