Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji

Autor: Renata Tomaszewska-Lipiec
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 40-55
DOI: 10.34767/PP.2014.02.04

Abstrakt

W opracowaniu podjęto problematykę przeobrażeń współczesnego świata pracy, zwłaszcza elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na pracowników portfolio. Rozważaniom poddano również rozwój tzw. „prekarnej pracy”, która stanowi bezpośrednią konsekwencję elastyczności płac, zatrudnienia i umiejętności. Ten upowszechniający się na całym świecie nowy rodzaj pracy stanowi wyzwanie dla systemu edukacji i jest powiązany z jego urynkownieniem.

Słowa kluczowe

edukacja elastyczność pedagogika pracy praca prekariat

Bibliografia

Aldridge A. (2006). Konsumpcja. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Czapiński J., Panek T. (red.) (2013). Diagnoza Społeczna 2013. Warunki jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Czarnik S., Turek K. (2012). Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czarnik S., Turek K. (2014). Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czepulis-Rutkowska Z. (2005). Nietypowe formy zatrudnienia a zabezpieczenie społeczne. Czy realizowana jest koncepcja flexicurity? W: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Freud Z. (2013). Kultura jako źródło cierpień. Warszawa: Aletheia.

Handy Ch. (1998). Wiek przezwyciężonego rozumu. Warszawa: Business Press.

EACEA P9 Eurydice (2012). Key Data on Education in Europe. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców (2007). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Gerlach R. (2012). Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Giddens A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Golinowska S. (red.) (2004). W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004. Warszawa 2004: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Lipińska-Grobelny A. (2013). Pracownik portfolio – analiza współczesnej wieloetatowości. Organizacja i kierowanie, nr 2 (155).

Mascherini M., Salvadore L., Meierkord A., Jungblut J.M. (2012). NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg, Publications Office on the European Union 2012: European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions.

Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (2009). Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

OECD (2012). Education at a Glance 2012”, Indicators, OECD Publishing.

Sennett R. (2006). Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Standing G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Clas. Bloomsbury Academic.

Tadeusiak-Jeznach K., Gryczko A.N. Nowy świat pracy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej (2012). Elastyczne formy zatrudnienia. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Żokowski J. (2012). Bezcielesne ofiary kryzysu. Niezbędnik Inteligenta. Polityka. Wydanie specjalne, nr 1.