Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Szkolnictwo wyższe w kontekście zmian cywilizacyjnych - wybrane zagadnienia

Autor: Katarzyna Ludwikowska
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 56-64
DOI: 10.34767/PP.2014.02.05

Abstrakt

Za cechę konstytutywną XXi wieku uznać można zmianę – wszechobecną, permanentną, intensywną, nacechowaną dychotomią. Lawinowo następujące przeobrażenia odciskają swoje piętno na wszystkich elementach tworzących otaczającą nas rzeczywistość. Opracowanie niniejsze stanowi przestrzeń dla autorki do snucia refleksji na temat charakteru i skutków zmian cywilizacyjnych, obserwowalnych w jednym z tych elementów – systemie szkolnictwa wyższego. Autorka, przywołując m.in. wyniki badań własnych, koncentruje się na redefinicji rzeczywistości akademickiej w soczewce neoliberalizmu oraz nowych zjawisk, będących jego następstwem – prekaryzacji, pułapki prekarności, przegranej i outsideringu na rynku pracy, a także społecznej odpowiedzialności szkół wyższych.

Słowa kluczowe

neoliberalizm pedagogika pracy szkolnictwo wyższe zmiany cywilizacyjne

Bibliografia

Brühlmeier A. (2011). Kształcenie człowieka. 27 kamyczków jednej mozaiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gerlach R. (2012). Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Kiersztyn A. (2007). Niskie zarobki, brak stabilizacji. Przegrani na rynku pracy. W: K. M. Słomczyński (red.) Kariera i sukces: analizy socjologiczne. Zielona Góra-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kowalewicz M. H. (2010). Idea Universitar pomiędzy przeszłością a przyszłością. W: D. Paulak (red.), Student na współczesnym uniwersytecie. Ideały i codzienność. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sulejewicz A. (2008). Paradoks społecznej odpowiedzialności biznesu szkoły wyższej. W: K. Leja (red.) Społeczna odpowiedzialność uczelni. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szwabowski O. (2013). Neoliberalna rekonstrukcja fabryki edukacyjnej. W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy Universitas? Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Zakowicz I. (2013). Uniwersytet – przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student – klient supermarketu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian. W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy Universitas? Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.