Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego

Autor: Anna Dudak
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 65-73
DOI: 10.34767/PP.2014.02.06

Abstrakt

Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, rozwiązywania problemów i dążenia do samorealizacji. Podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej służy edukacja prawna, polegająca przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, na kształtowaniu umiejętności sporządzania dokumentów wykorzystywanych w procesach sądowych oraz nawyków korzystania z pomocy instytucji świadczących usługi prawne. Podnoszenie wiedzy z zakresu prawa oraz umiejętności korzystania z pomocy prawnej jest jednym z istotnych aspektów w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Słowa kluczowe

edukacja prawna pedagogika prawa prawo

Bibliografia

Dudak A. (2010). diagnoza aktywności edukacyjnej ojców walczących o prawo do dziecka. W: T. Aleksander (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. Radom: ITE-PIB.

Gęsicki J. (2010). Zmiany prawa oświatowego a reforma edukacyjna. W: J. Bielecki, A. Jacewicz (red.), Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych wczoraj – dziś – jutro. Białystok: Wydawnictwo NWSP.

Jankowski D. (2001). Edukacja wobec zmiany. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Murgatroyd S. (2000). Poradnictwo i pomoc. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Nocuń A., Szmagalski J. (1996). Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Warszawa: Interart.

Nowak A. (2005). Zarys prawa dla pedagogów społecznych. Katowice: Wydawnictw Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.

Peisert A., Schimanko T., Waszak M., Winiarska A. (red.) (2013). Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Petrażycki L. (1968). Wstęp do nauki polityki prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Radziewicz-Winnicki A. (1999). Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej Edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z. (1992). Zarys teorii państwa i prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rękas A. (red.) (2010). Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubownie. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Warszawa: HELDRUK.

Szczukiewicz P. (2005). O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej. Lublin: Wyd. UMCS.

Woźniakowska D. (2012). Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery. Warszawa: INPRIS.