Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Edukacja wobec przemian aksjologicznych

Autor: Gabriela Paprotna
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 74-85
DOI: 10.34767/PP.2014.02.07

Abstrakt

Współczesna rzeczywistość to pasmo dynamicznych zmian, które nie pozostają bez wpływu na edukację. Bardzo wyraźnie wpływ ten uwidacznia się w sferze aksjologicznej. Edukacja staje m.in. wobec takich zjawisk, jak: relatywizm wartości, subiektywizm, indywidualizm, chaos, ścieranie się różnych światów aksjologicznych. Ciągle jednak zadaniem edukacji jest zachowanie ciągłości systemu wartości w społeczeństwie. Najlepszym sposobem ukierunkowania edukacji na osiągnięcia tego celu jest udział w wartościach. W tym procesie najistotniejszą rolę pełni nauczyciel, stwarzając odpowiednie okazje edukacyjne i prezentując swoją postawą pożądany system aksjologiczny.

Słowa kluczowe

aksjologia pedagogiczna edukacja pedagogika społeczna wartości

Bibliografia

Chałas K. (2006). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. T. i, Lublin-Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Denek K. (2005). Ku dobrej edukacji. Toruń-Leszno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie.

Dymara B. (2003). Poszukiwanie ładu umysłu i serca, czyli życie według wartości. W: B. Dymara, M. Łopatkowa, M. Z. Pulinowa, A. Murzyn, Dziecko w świecie wartości. Cz. II. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Flaszyńska E. (2013). Praca w Polsce. W: T. Pilch i T. Sosnowski (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Homplewicz J. (2009). Pedagogika i etyka, zarys etyki pedagogicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej.

Hyżak D., Pawlak G. (2000). Nowe elementy pracy w reformowanej szkole. W: K. Denek, T. M. Zimny (red.), Edukacja jutra, VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Częstochowa: Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS.

Koć-Seniuch G. (1997). O edukacji dialogicznej nauczyciela. W: A. A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch, J. Niemiec (red.), Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. Warszawa-Białystok: Wydawnictwo „Żak”.

Kromolicka B. (2013). Kondycja społeczeństwa obywatelskiego. W: T. Pilch i T. Sosnowski (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Laska E. I. (2012). Nauczyciel wczesnej edukacji w relacjach z uczniami i ich rodzicami. W: P. P. Barczyk, P. Kowolik (red.), W kręgu edukacji przedszkolnej i szkolnej. Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej WSP im. Kardynała Augusta Hlonda.

Lewowicki T. (2007). O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Warszawa-Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Łobocki M. (1998). Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Łopatkowa M. (2003). Pedagogika serca jako podstawa życia według wartości. W: B. Dymara, M. Łopatkowa, M.Z. Pulinowa, A. Murzyn, Dziecko w świecie wartości. Cz. II. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Morszczyńska U., Morszczyński W. (2003). Aksjologiczne barwy dziecięcego świata. W: K. Denek, U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S. C. Michałowski, Dziecko w świecie wartości, Cz. I. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nowak A. (2000). Ambiwalencja – złudzenie, niebezpieczeństwo czy perspektywa w edukacji?. W: G. Miłkowska-Olejniczak, K. Uździcki (red.), Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Ogrodzka-Mazur E. (2000). Wartości jako wyznaczniki rozwoju orientacji podmiotowej W: G. Miłkowska-Olejniczak, K. Uździcki (red.), Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Olczak A. (2003). Nauczyciel na miarę XXI wieku. W: D. Waloszek (red.), Pytania o edukację. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pilch T. (2013). Wprowadzenie. W: T. Pilch i T. Sosnowski (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Waloszek D. (2003). Krótko o pedagogice. W: D. Waloszek (red.), Pytania o edukację. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Żuchelkowska K. (2012). Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.