Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Kompetencje społeczne w obliczu przemian społeczno-gospodarczych

Autor: Elżbieta Sternal
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 86-97
DOI: 10.34767/PP.2014.02.08

Abstrakt

Artykuł zwraca uwagę na szczególne znaczenie kompetencji społecznych w kontekście przemian społeczno-gospodarczych. Posiadanie kompetencji społecznych w procesie trwającej globalizacji jest niezwykle istotne nie tylko w punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, ale również z myślą o rozwoju całej społeczności Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe

kompetencja społeczna pedagogika społeczna społeczeństwo zmiany cywilizacyjne

Bibliografia

Argyle M. (2002). Umiejętności społeczne. W: N. J. Mackintosh, A. M. Colman (red.). Zdolności a procesy uczenia się. Poznań: Wydawnictwo „Zysk i S-ka.

Borkowski J. (2003). Podstawy psychologii społecznej. Warszawa: dom Wydawniczy ELIPSA.

Coolahan J.(2005). Council of Europe 1996. Za: Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Kompetencje kluczowe, Komisja Europejska, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.

Drabik L. (2009). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Geryk M. (2010). Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.

Jakku-Sihvonen R., Niemi H. (2007). Education as a societal contributor. Reflections by Finnish Educatinalists, Oxford.

Juntilla N. (2007). Social competence and loneliness during the school years, Turun 2010 Key Competences for Lifelong Learning, European Reference Framework, Education and Culture dG, Europen Communities, Belgia.

McFall R. M. (1982). A review and reformulation of the concept of social skills, Behavioral Assessment.

Markowski A. (2001). Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Wilga.

Marszałek A. (2010). Rola uczelni w regionie. Warszawa: Difin.

Matczak A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Matczak, A. (2001). Rozwojowe i indywidualne zróżnicowanie operacyjności myślenia konkretnego a diagnoza możliwości intelektualnych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Okoń W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.

Perrenouda P. (1997). [tłumaczenie z języka francuskiego dokonane przez Europejskie Biuro Eurydice].

Romainwille M. (1996). Enseigner a l’université metier qui s’apprend.

Rószkiewicz M. (2009). Szkolnictwo wyższe a Kapitał intelektualny w Polsce, w KRASP, Polskie Szkolnictwo Wyższe, Stan, uwarunkowania i perspektywy, Warszawa.

Rószkiewicz M. (2009). Szkolnictwo wyższe a rynek pracy, w KRASP, Polskie Szkolnictwo Wyższe, Stan, uwarunkowania i perspektywy. Warszawa.

Sęk H. (2004). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skarżyńska K. (1981). Spostrzeganie ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stein M. B., Stein D. J. (2008), Social anxiety disorder, Lancet.

Weinert F. E. (2001), OECD 2001, s. 45. Za: Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Kompetencje kluczowe, Komisja Europejska, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.

Wiatrowski Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: UKW.

Ziółkowski M. (1985). Kompetencja kulturowa. W: Słownik etnologiczny. Warszawa.