Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych

Autor: Norbert Pikuła
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 130-139
DOI: 10.34767/PP.2014.02.12

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienia dotyczące stale rozwijanych w nowoczesnym społeczeństwie ofert edukacyjnych dla seniorów, uwzględniających proces edukacyjny jako ustawiczny. Realizacja działań edukacyjnych, których beneficjentami są osoby starsze, jest tu wyrazem zarówno opiekuńczej funkcji państwa, uwzględniającego postępujące starzenie społeczeństwa, ale także naturalnym dążeniem samych seniorów do aktywnej partycypacji w stale zmieniającym się społeczeństwie.

Słowa kluczowe

edukacja w starości seniorzy uczenie się przez całe życie uniwersytety trzeciego wieku

Bibliografia

Bauman Z. (2008). Płynny lęk. Wyd. Literackie, Kraków.

Czerniawska O. (2009). Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat. W: A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Chowanna, 2 (33).

Halicki J. (2009). Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów. W: A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Chowanna, 2 (33).

Hrapkiewicz H. (2013). Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych. W: Edukacja osób starszych. Uwarunkowania. Trendy. Metody, Wyd. STOP, Warszawa.

Kuchcińska M. (2009). Edukacja przeciw marginalizacji seniorów. W: A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Chowanna, 2 (33).

Majewska – Kafarnowska A. (2009). Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa. W: A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Chowanna, 2 (33).

Kamiński A. (1978). Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa.

Kwiatkowska H. (1997). Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – praktyki, Warszawa.

Pomykało W. (1997). Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa.

Sikora M. (2013). Potrzeby osób starszych w kontekście procesu uczenia się. W: Edukacja osób starszych. Uwarunkowania. Trendy. Metody, Wyd. STOP, Warszawa.

Sienkiewicz - Wilowska J. A. (2013). Społeczne aspekty bycia seniorem a rozwój osób w okresie późnej dorosłości. W: Edukacja osób starszych. Uwarunkowania. Trendy. Metody, Wyd. STOP, Warszawa.

Szarota Z. (2009). Seniorzy w przestrzeni kulturalno – edukacyjnej społeczeństwa wiedzy. W: A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Chowanna, 2 (33).

Szymański M.J. (2009). Edukacja we współczesnej debacie publicznej, „Debata Edukacyjna”, 2.

Szymański M.J. (2002). Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Wyd. AP, Kraków.

Wiatrowski Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.