Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Motywy stosowania iCT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienie z badań)

Autor: Eunika Baron-Polańczyk
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 179-200
DOI: 10.34767/PP.2014.02.17

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie fragmentu badań diagnostyczno-korelacyjnych o charakterze ilościowo-jakościowym, ustalających kompetencje informacyjne nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi ICT w kontekście nowych trendów technologicznych i towarzyszącym im przemianom cywilizacyjnym. Rozważane zagadnienia poszukują odpowiedzi na pytania określające motywy, dla których nauczyciele w swojej praktyce zawodowej wykorzystują narzędzia ICT. Podkreśla przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania konstruujące okoliczności, w których nauczyciele podejmują działania na rzecz stosowania ICT w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Słowa kluczowe

badania w edukacji kompetencja nauczyciel pedagogika

Bibliografia

Babbie E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz i in. Warszawa: PWN.

Baron-Polańczyk E. (2006). Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej. Zielona Góra: Oficyna Wyd. UZ.

Baron-Polańczyk E. (2007). Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań. Zielona Góra: Oficyna Wyd. UZ.

Baron-Polańczyk E. (2011). Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT. Zielona Góra: Oficyna Wyd. UZ.

Baron-Polańczyk E. (2012). Model kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzystywania ICT. W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.). Nowe media w edukacji. Toruń: Wyd. A. Marszałek.

Czerepaniak-Walczak M. (1994). Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji. Szczecin: Wyd. Naukowe US.

Czerepaniak-Walczak M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń: Wyd. „Edytor”.

Czerepaniak-Walczak M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: GWP.

Dróżka W. (2010). Trangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Ferguson G. A., Takane Y. (2003). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Gnitecki J. (1996). Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej. Zielona Góra: Wyd. WSP.

Goban-Klas T. (1998). Informacja. Manipulacja informacją. W: W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja INNOWACJA.

Gołębniak B. D. (2004). Nauczanie i uczenie się w klasie. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, vol. 2. Warszawa: PWN.

Hejnicka-Bezwińska T. (2000). O zmianach w edukacji. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Akademii Bydgoskiej.

Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Lakerveld L. von (2014). Kształcenie kontekstualne w zarządzaniu i nauczaniu w Europie. Jak zmienić szkołę w środowisko kształcenia dla nauczycieli. Wyd. System Ewaluacji Oświaty. Nadzór pedagogiczny.

Melosik Z. (2004). Pedagogika postmodernizmu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, vol. 1. Warszawa: PWN.

Melosik Z., Szkudlarek T. (2010). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków: Impuls.

Nowak S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.

Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wyd. „Żak”.

Pachociński R. (1999). Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń. Warszawa: Wyd. IBE.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wyd. „Żak”.

Retter H. (2005). Komunikacja codzienna w pedagogice. Tłum. M. Wojdak-Piątkowska. Gdańsk: Wyd. Naukowe GWP.

Reykowski J. (1992). Motywacja. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna. Emocje. Motywacja. Osobowość. Warszawa: PWN.

Schön D. A. (1987). The Reflective Practicioner. How Professionals Think in Acton. New York: Basic Books.

Siemieniecki B. (2007). Zastosowania technologii informacyjnej w pedagogice specjalnej W: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna. Warszawa: PWN.

Siemieniecki B. (2010). Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne. Kraków: Impuls.

Survey of Schools: ICT in Education, Benchmarking Access, Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools, Final Report. (2013). A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology

Szkudlarek T. (2004). Pedagogika krytyczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, vol. 1. Warszawa: PWN.

Szkudlarek T., Śliwerski B. (2009). Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków: Impuls.

Taraszkiewicz M. (1999). Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa: Wyd. CODN.

Wenta K. (2002). Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich. Toruń: Wyd. A. Marszałek.

Włodarski Z. (1985). Odbiór treści w procesie uczenia się. Warszawa: PWN.