Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2014

Jaka edukacja wobec kryzysu kultury? Między ideologią a filozofią osobistych znaczeń

Autor: Aleksandra Rzyska
Rok: 2014
Numer: 2
Strony: 267-274
DOI: 10.34767/PP.2014.02.22

Abstrakt

Współczesność, będąca konsekwencją procesów społeczno-kulturowych zmian, które skutkują stanem określanym jako kryzys kultury, staje się inspiracją do stawiania pytań, także pytań o edukację i jej przyszłość. Myślenie o przyszłości edukacji kieruje namysł nad ową kategorią od jej rozumienia współczesnego ku przeszłości, gdzie uwidacznia się obecność dwóch innych towarzyszących jej kategorii: ideologii oraz filozofii. Ukazany zostaje status filozofii w relacji z ideologią autorytarną oraz nieautorytarną, a także krótka charakterystyka filozofii edukacji określanych w literaturze jako nieautorytarne, a więc: progresywizmu i rekonstrukcjonizmu. Wysunięty zostaje także postulat swego rodzaju postawy w edukacji, któremu autorka niejako sama ulega. Artykuł stanowi bowiem jedynie pewną egzemplifikację możliwej interpretacji tytułowego pytania, interpretacji nieuchronnie obarczonej subiektywizmem, uwieńczonej filozofią osobistych znaczeń.

Słowa kluczowe

edukacja filozofia ideologia kryzys kultury

Bibliografia

Bauman Z. (1998). Prawodawcy i tłumacze. Warszawa: IFiS PAN.

Gutek G. (2003) Ideologia i edukacja. W: Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008) Pedagogika ogólna. Warszawa: WAiP.

Nalaskowski A. (2013). Rozważania o chaosie i wychowaniu. W: Studia z teorii wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe CHAT.

Zielińska-Kostyło H. (2005). Cztery filozofie edukacji wobec kryzysu kultury. W: Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore’a Bramelda. Toruń: Wyd. UMK.