Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2013

Człowiek na drodze do wartości. Myśl etyczna Maxa Schelera – implikacje pedagogiczne

Autor: Magdalena Wędzińska
Rok: 2013
Numer: 1
Strony: 31-43
DOI: 10.34767/PP.2013.01.02

Abstrakt

Artykuł ten poświęcony jest przybliżeniu zagadnień związanych z myślą etyczną Maxa Schelera. Zaprezentowano w nim rozumienie fenomenologii w ujęciu Schelerowskim oraz zagadnienia związane z poznaniem aksjologicznym, wartościami i ich hierarchią. Artykuł kończą rozważania dotyczące aplikacji myśli etycznej Maxa Schelera na gruncie pedagogicznym, zwłaszcza w zakresie wychowania do wartości.

Słowa kluczowe

aksjologia pedagogiczna Max Scheler wartości wartości w edukacji

Bibliografia

Buczyńska-Garewicz H. (1975). Uczucia i rozum w świecie wartości. Z historii filozofii wartości. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Buczyńska-Garewicz H. (1997). Scheler a filozofia wartości. W: M. Scheler, Resentyment a moralność. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Galarowicz J. (1997). W drodze do etyki wartości. Fenomenologiczna etyka wartości. Kraków: Wydawnictwo PAT.

Kant I. (1987). Poznanie a priori i a posteriori. W: B. Markiewicz (red.) Filozofia dla szkoły średniej: wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Krajewski W. (1996), (red.). Słownik pojęć filozoficznych. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Olbrycht K. (2000). Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu? Edukacja i Dialog, 2, s. 26-32.

Orlik P. (1991). Max Scheler o aksjologicznym źródle dążeń. W: T. Buksiński (red.) Szkice z filozofii działań. Poznań: Wydawnictwo Naukowe instytutu Filozofii UAM.

Orlik P. (1992). Poznanie wartości za pomocą uczuć intencjonalnych – koncepcja Maxa Schelera. W: T. Buksiński (red.) Prawda i wartości w poznaniu humanistycznym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Orlik P. (1995). Fenomenologia świadomości aksjologicznej (Max Scheler – Dietrich von Hildebrand). Poznań: Wydawnictwo Naukowe instytutu Filozofii UAM.

Scheler M. (1976). Arystoteles, David Hume, Max Scheler O tragedii i tragiczności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Scheler M. (1980). Istota i formy sympatii. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Scheler M. (1987). Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Scheler M. (1989). Dobra a wartości. W: R. Ingarden, Wykłady z etyki. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Scheler M. (1997). Resentyment a moralność. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Scheler M. (2000). Miłość i poznanie. Kwartalnik Filozoficzny, XXVIII (2), s. 171-195.

Tarnowski K. (1978). Chrześcijaństwo a resentyment. Znak, 7-8, s. 1010-1021.

Trębicki J. (1973). Etyka Maxa Schelera. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Węgrzecki A. (1975). Scheler. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Wiśniewski C. (1999). Wartości a wychowanie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3, s. 6-10.