Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2013

Ideał wychowania w Polsce w latach 1945-1949 w publicystyce "Nowej Szkoły"

Autor: Martyna Klaus
Rok: 2013
Numer: 1
Strony: 77-86
DOI: 10.34767/PP.2013.01.06

Abstrakt

Niniejsza publikacja przygląda się z bliska kwestiom związanym z kształtowaniem się ideału wychowania w polskiej, zmierzającej ku komunizmowi powojennej rzeczywistości; ideału opartego na wytycznych w znacznej mierze zaimportowanych zza wschodniej granicy, z ZSRR. Analizie poddane zostają wybrane artykuły (w całości lub częściowo traktujące o wychowaniu), które w latach 1945-1949 ukazały się na łamach periodyku Nowa Szkoła, stanowiącego w ówczesnych czasach jedną z kluczowych lektur dla pedagogów, a zatem wykorzystywanego wielokrotnie w celach propagandowych.

Słowa kluczowe

historia wychowania ideał wychowania komunizm Polska Rzeczpospolita Ludowa wychowanie

Bibliografia

Bober S. (2011). Walka o dusze dzieci i młodzieży: w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Brodala M. (2001). Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności. Warszawa: „Trio”.

Chylińska H. (1976). Z dyskusji pedagogów nad ideałem wychowawczym w okresie rewolucji społecznej w Polsce (1944-1948). Rozprawy z Dziejów Oświaty, 19, s. 223-252.

Czarniewicz M. (1949). O wychowaniu socjalistycznym. Nowa Szkoła, 10, s. 1-9.

Jasińska A., Siemieńska R. (1978). Wzorce osobowe socjalizmu. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Jędraszko C. (1945). Wychowanie młodego pokolenia dla demokracji. Nowa Szkoła, 4-5, s. 27-33.

Kula M. (red.) (2001). Przebudować człowieka: komunistyczne wysiłki zmiany mentalności: szkice. Warszawa: TRIO.

Kurdybacha Ł. (1948). Ideał wychowawczy w rozwoju dziejowym. Kraków: Czytelnik.

Łempicki S. (1937). Polski ideał wychowawczy. Lwów – Warszawa: Książnica – Atlas.

Mauersberg S. (1974). Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944-1948. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Mazur M. (2009). O człowieku tendencyjnym… Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944-1956. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Męczkowska T. (1946). Zagadnienia wychowawcze. Nasza Szkoła, 3, s. 15-25.

Moraczewska B. (2010). Szkolnictwo polskie w latach 1945-1975 z uwzględnieniem miasta Włocławka. Włocławek: Państwowa Wyższa Szkoła we Włocławku.

Mysłakowski Z. (1948). Spór kompetencyjny o wychowanie. Nowa Szkoła, 5-6, s. 1-20.

Ossowska M. (1945). Wzór obywatela jako wytyczna wychowania. Nasza Szkoła, 4-5, s. 11-27.

Pieter J. (1945). Ideał wychowawczy nowej szkoły – człowiek uspołeczniony. Nowa Szkoła, 4-5, s. 1-11.

Pieter J. (1945). Wychowanie ludzi uspołecznionych. Nowa Szkoła, 7, s. 16-28.

Pieter J. (1948). Technika i organizacja wychowania uspołeczniającego. Nowa Szkoła, 7-8, s. 8-26.

Pomykało W. (1977). Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944-1976. Warszawa: Książka i Wiedza.

Skrzeszewski S. (1947). Przemówienie (radiowe) do nauczycielstwa z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wygłoszone dnia 3 września 1947 roku. Nowa Szkoła, 2-3, s. 1-5.

Skrzeszewski S. (1949). Przemówienie Ministra Oświaty dra Stanisława Skrzeszewskiego. Nowa Szkoła, 5-6, 73-74.

Wojeński T. (1947). Wychowanie – moralność – polityka. Nowa Szkoła, 4-5, s. 1-7.

Wycech C. (1946). Nasze zadania. Przemówienie Ministra Oświaty, ob. Czesława Wycecha, wygłoszone na Konferencji Kuratorów dnia 19 grudnia 1945 roku. Nasza Szkoła, 1-2, s. 1-7.

Zarzycki J. (1949). Przemówienie Janusza Zarzyckiego, przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej na Kongresie Zjednoczeniowym. Nowa Szkoła, 5-6, s. 97-104.