Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2013

"Twoje Dziecko" (1951-1981) – magazyn poradnikowy dla rodziców

Autor: Renata Borzyszkowska
Rok: 2013
Numer: 1
Strony: 87-94
DOI: 10.34767/PP.2013.01.07

Abstrakt

W artykule podjęto się zadania zaprezentowania jednego z tytułów w segmencie pism dla rodziców. Wybrano tytuł Twoje Dziecko ze względu na kryterium czasowe. To najstarszy tytuł spośród innych tytułów aktualnie dostępnych w sprzedaży w segmencie pism dla rodziców. Pierwszy numer wydany został w styczniu 1951 roku. W artykule dokonano charakterystyki tytułu, przedstawiono treściowe dominanty, zrelacjonowano rezultaty badań naukowych oraz rezultaty analiz prasoznawczych z lat 1951-1981.

Słowa kluczowe

dziecko pedagogika prasa rodzina wychowanie

Bibliografia

Borzyszkowska R. (2004). Uniwersum językowe edukacji w czasopismach dla rodziców. Studium przypadków (maszynopis niepublikowanej pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Czerepaniak-Walczak), Szczecin.

Czerniawska O. (1973). Poradnictwo kulturalno-wychowawcze: problemy i formy oddziaływania. Warszawa: IW CRZZ.

Czerniawska O. (1977). Poradnictwo jako wzmacnianie środowiska wychowawczego. Warszawa: IW CRZZ.

Filas R. (2007). Prasa ogólnokrajowa po 1989 r. W: E.Chudziński (red.) Słownik wiedzy o mediach. Warszawa – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN, ParkEdukacja.

Kwatera A. (2001). Czasopisma popularnonaukowe dla rodziców jako źródło wiedzy o rozwoju i wychowaniu dziecka. Polskie Forum Psychologiczne, 1.

Rzemieńska H. (1981). „Twoje dziecko” – edukacja rodzinna. Prasa Polska, 1, rok XXXV.

Sokół Z. (1998). Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.

Świątkiewicz W. (1976). Poradnictwo kierunkowe i instrumentalne na łamach miesięcznika „Twoje dziecko”. Zdrowie Psychiczne, 3.

Świątkiewicz W. (1979). Metodologiczne problemy badań nad treściami wychowawczymi prasy rodzinnej. Zeszyty Prasoznawcze, 1.

W służbie dziecku. „Słowo” rozmawia z Janiną Szewczykowską – red. nacz. miesięcznika „Twoje dziecko”, rozmawiał Andrzej Laskowiec. Słowo Powszechne (1979), nr 26 (9940) z dnia 5 lutego 1979 roku.

Wilkoszewski E. (1983). Z dziejów polskich czasopism pediatrycznych (lata 1908-1983). Pediatria Polska, 8-9.