Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2019

Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnych

Autor: Monika Masłowska ORCIDiD, Anna Michalczyk ORCIDiD
Rok: 2019
Numer: 1
Strony: 168-184
DOI: 10.34767/PP.2019.01.12

Abstrakt

Celem naukowym artykułu jest teoretyczne i empiryczne przedstawienie źródeł powstawania stereotypów na temat niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności: intelektualnej, słuchowej, ruchowej, autyzmu i nadpobudliwości psychoruchowej. Istotne dla zrozumienia tematu jest ujęcie historyczne percepcji osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo oraz współczesny odbiór osób z niepełnosprawnością kreowany w szeroko pojętych mediach. Problem badawczy został sformułowany w postaci następujących pytań: Czy i z jakimi stereotypami na temat niepełnosprawności spotkali się rodzice dzieci niepełnosprawnych?, Kto jest najczęściej autorem stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych? Została zastosowana metoda sondażu diagnostycznego. Wykorzystano kwestionariusz ankiety w opracowaniu własnym. Analiza dotyczyła stereotypów z jakimi spotkali się Respondenci na temat osób niepełnosprawnych oraz autorów krzywdzących opinii.

Słowa kluczowe

niepełnosprawność opinie percepcja społeczna stereotypy

Bibliografia

Borowski G. (2012). Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów – wybrane przykłady. Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, 4(5), 89-120.

Dunaj B. (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

Garbat M. (2013). Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością w epoce starożytnej. Rozprawy Społeczne, 1(7), 19-27.

Jackowska E. (2009). Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne. Psychiatria Polska, 43(6), 655-670.

Jajor J. (2012). Płeć a rozwój funkcjonalny dzieci w wieku do 2 lat. Nowiny Lekarskie, 81(4), 316-320.

Kolwitz M., Dąbrowski Sz. (2014). Postawy wobec niepełnosprawności fizycznej w okresie średniowiecza. Annales Academiae Medicae Stetinensis, Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 60(1), 103-108.

Mackie D.M., Hamilton D.L., Susskin J. i in. (1999). Społeczno-psychologiczne podstawy powstawania stereotypów. W: C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Przeł. A. Nowak i in. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Macrae N.N., Stangor C., Hewstone M. (red.) (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Przeł. A. Nowak i in. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mądrzycki T. (1986). Deformacje w spostrzeganiu ludzi. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nelson D.T. (2003). Psychologia uprzedzeń. Przeł. A. Nowak i in. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Niepełnosprawni – normalna sprawa. Zaczerpnięte 30 sierpnia 2017. Strona internetowa http://www.integracja.org/zmieniamy-swiadomosc/kampanie-spoleczne/niepelnosprawni-normalna-sprawa/

Nowińska G., Nowiński J. (2014). Niepełnosprawność w czasach starożytnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 1, 119-127. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zaczerpnięte 22 sierpnia 2019. Strona internetowa http://www. ore.edu.pl

Piątek K. (2015). Kampanie społeczne jako narzędzia zmiany postaw wobec osób z niepełnosprawnością. Media i Społeczeństwo, 5, 136-149.

Slany K. (2014). Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekty. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2(11), 44-62.

Stefańska-Klar R. (2008). Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Świętek A., Kurek S., Osuch W. i in.(2014). Jak edukować dzieci romskie?. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wolińska J. (2015). Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności – perspektywa aktora i obserwatora. Annales Universititas Mariae Curie- Skłodowska, 28(1), 45-66.

Wyczesany J. (1999). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.