Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2013

Sytuacja materialna studentów, zaangażowanie i samoskuteczność w zakresie nauki a kompulsja uczenia się

Autor: Bartosz Atroszko, Paweł Atroszko
Rok: 2013
Numer: 2
Strony: 45-53
DOI: 10.34767/PP.2013.02.04

Abstrakt

Jednym z poważnych problemów współczesnego społeczeństwa jest uzależnienie od pracy, które wiąże się z wyższym stresem, chorobami fizycznymi i symptomami psychologicznymi, a także problemami w zakresie relacji społecznych. Sformułowano hipotezę, że zła sytuacja socjoekonomiczna może wiązać się z rozwojem kompulsji uczenia się wśród studentów. Analizy regresji liniowej wykonane na wynikach badania 1359 studentów wykazały, że aspekty jakości życia związane z warunkami materialnymi są istotnym moderatorem związku między zaangażowaniem w uczenie się i samoskutecznością w zakresie nauki a kompulsją uczenia się.

Słowa kluczowe

andragogika edukacja dorosłych gospodarka praca sytuacja materialna uczenie się

Bibliografia

Adler N.E., Ostrove J.M. (1999). Socioeconomic Status and Health: What We Know and What We Don’t. W: N. E. Adler, M. G. Marmot, B. S. McEwen and J. Stewart (red.) Annals of New York Academy of Sciences, Volume 896: Socioeconomic Status and Health in Industrial Nations: Social, Psychological, and Biological Pathways (s. 3-15). New York: The New York Academy of Sciences.

Aguinis H., Beaty J. C., Boik R. J., Pierce C. A. (2005). Effect Size and Power in Assessing Moderating Effects of Categorical Variables Using Multiple Regression: A 30-Year Review: Journal of Applied Psychology, 90, 1, s. 94-107.

Atroszko P. (2009). Osobowościowe korelaty wysokiego i niskiego pracoholizmu hiszpańskich studentów i osób czynnych zawodowo. Niepublikowana praca magisterska. Uniwersytet Gdański.

Atroszko P. (2010). Uzależnienie od pracy — wynik „słabej woli” czy potrzeba doskonałości. Studia Psychologica, 10, s. 179-194.

Atroszko P. (2011). Uzależnienie od pracy jako zakłócenie równowagi między pracą a czasem wolnym. W: J. Osiński (red.) Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem (s. 17-29). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Atroszko P. (2012). Research on Behavioural Addictions: Work Addiction. W: M. Baranowska-Szczepańska, M. Gołaszewski (red.) Modern Research Trends of Young Scientists: Current Status, Problems and Prospects (s. 11-24). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług.

Atroszko P. (2013, 20 kwietnia). Uzależnienia od uczenia się — związek między czynnikami ryzyka, komponentami uzależnienia oraz depresyjnością. The Third International Postgraduate Conference Psychological Research Method Toolkit, Ciążeń, Polska. Referat zaprezentowany na konferencji.

Atroszko P. (2013). Zachowania i postawy studentów związane z uczeniem się a determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W: J. Osiński, M. Pachocka (red.) Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza (s. 185-197). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Atroszko P. (2014). Developing Brief Scales for Educational Research: Reliability of Single-Item Self-Report Measures of Learning Engagement and Exam Stress. Proceedings of International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. Londyn: Sciemcee Publishing, s. 172-175.

Borowicz R. (2000). Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia. Casus Suwalszczyzny. Olecko: Wszechnica Mazurska w Olecku.

Coley R. J. (2002). An uneven start: Indicators of inequality in school readiness. Princeton, NJ: Educational Testing Service.

Faul F., Erdfelder E., Lang A.G., Buchner A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39, 2, s. 175-191.

Jaracz K., Kalfoss M., Górna K., Baczyk G. (2006). Quality of life in Polish respondents: psychometric properties of the Polish WHOQOL-Bref. Scandinavian Journal of Caring Science, 20, 3, s. 251-260.

Kwieciński Z. (2002). Wykluczanie. Wydanie drugie poszerzone, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Morgan P. L., Farkas G., Hillemeier M. M., Maczuga S. (1996). Risk factors for learning-related behavior problems at 24 months of age: Population-based estimates. Journal of Abnormal Child Psychology, 37, s. 401-413.

OECD. (1996). The Knowledge-Based Economy, Paris.

THE WHOQOL GROUP. (1998). Development of the WHOQOL — Bref quality of life assessment. Psychological Medicine, 28, s. 551-558.