Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2020

Czynniki społeczne warunkujące efektywność kształcenia. Czynnik polityczny

Autor: Michał Hnatiuk ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 1
Strony: 33-48
DOI: 10.34767/PP.2020.01.02

Abstrakt

W artykule opisano zależność efektywności kształcenia od czynników subiektywnych i obiektywnych. Zwrócono uwagę na rozbieżność w poglądach odnośnie do predyktorów skuteczności procesu uczenia się–nauczania. Na tle prezentowanych stanowisk omówiono dokładniej jeden z czynników społecznych, który w procesie transformacji systemowej determinował przemiany w oświacie − czynnik polityczny. Na podstawie zgromadzonych danych jakościowych opisano wpływ czynnika politycznego na polski system edukacji, w tym także na efektywność kształcenia w tym systemie.

Słowa kluczowe

efekty kształcenia partie polityczne pedagogika polityka system szkolnictwa Unia Europejska

Bibliografia

Błażejewski W. (2013). Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Denek K. (1980). Efektywność kształcenia jako kategoria dydaktyki. W: K. Denek, A. Mościcki (red. nauk.), Podstawy pomiaru i oceny efektywności procesu kształcenia. Koszalin: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.

Mała Szkoła Ośrodkiem Rozwoju Wsi. (2001). Fundacja Inicjatyw Oświatowych.

Gęsicki J. (1989). Strategia i taktyka reformy systemu edukacji. Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Gnitecki J. (1980). Podejście probabilistyczne w badaniach porównawczych efektywności procesu kształcenia. W: K. Denek, A. Mościcki (red.) , Podstawy pomiaru i oceny efektywności procesu kształcenia. Koszalin: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.

Jeruszka U. (2013). Efektywność zatrudnienia i kształcenia zawodowego. W: W. Kremeń i in. (red.), Innowacijnist w nauci i oswiti. Kijów–Warszawa–Chmielnicki: Naukowe Wydania.

Program „Europa 2020”. (2010). Komisja Europejska.

Kuźniak I. (1980). Zdeterminowane wyrażania efektów kształcenia. W: K. Denek, A. Mościcki (red. nauk.), Podstawy pomiaru i oceny efektywności procesu kształcenia. Koszalin: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.

Leja L. (1980). Znaczenie badań nad efektywnością pracy dydaktycznej. W: K. Denek, A. Mościcki (red. nauk.), Podstawy pomiaru i oceny efektywności procesu kształcenia. Koszalin: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.

Maziarz Cz. (1976). Dydaktyka studiów dla pracujących. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pęczkowski R. (2015). Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Radwiłowicz R. (1968). Problemy, metody i organizacja badań. W: tegoż (red.), Warunki efektywności nauczania w szkołach zawodowych. Wrocław: Wydawnictwo PWSZ.

Religa J., Bednarczyk H. (2008). Międzynarodowe projekty edukacyjne – szanse, możliwości, wyzwania. W: C. Plewka, H. Bednarczyk (red.), Menedżer i kreator edukacji. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji–PIB.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.U. nr 120 poz. 819).

Szlosek F. (2015). Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Śliwerski B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Śliwerski B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

The system of education in Poland. (2003). Eurydice.

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95 poz. 425).

Ustawa z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. nr 144 poz. 1615).

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205 poz. 1206).