Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2020

Więź człowieka ze środowiskiem naturalnym. Rekonstrukcja i interpretacja dorobku naukowego Bogdana Suchodolskiego

Autor: Alicja Żywczok ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 1
Strony: 65-84
DOI: 10.34767/PP.2020.01.04

Abstrakt

Korzystając z dziedzictwa pedagoga i filozofa – Bogdana Suchodolskiego, w artykule Autorka podjęła próbę udzielenia odpowiedzi na kilka pytań badawczych: jak Suchodolski postrzega przyrodę, technikę oraz jakie znaczenie w zakresie ochrony przyrody przypisuje edukacji?; co stanowi, w jego przekonaniu, zasadnicze przyczyny degradacji środowiska naturalnego oraz przeszkody w realizacji zadań związanych z edukacją ekologiczną?; jak, w myśl jego poglądów, dokonać rewitalizacji wśród współczesnych ludzi postaw moralnych wobec przyrody, takich jak postawy: sympatii, przyjaźni, miłości? W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania skorzystała z metod hermeneutycznych – interpretacji zawartości merytorycznej dzieł naukowca – co umożliwiło poznanie jego poglądów dotyczących: powiązania między naukami przyrodniczymi i pedagogiką, oraz między stanem środowiska naturalnego a jakością ludzkiego życia. Godny uwagi okazał się również wgląd w antynomię między techniką prometejską a techniką służebną. Skuteczność działań edukacyjnych miała, w opinii pedagoga, tworzyć szanse na powszechne zainteresowanie ideą ochrony środowiska, a także na jej ekspansję.

Słowa kluczowe

edukacja ekologiczna pedagogika ogólna rewitalizacja środowisko naturalne technika więź emocjonalna

Bibliografia

Cichosz M., Leppert R. (red.) (2011). Współczesne środowiska wychowawcze – stan obecny i kierunki przemian. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Ditfurth H. (1976). Dzieci wszechświata. Przeł. A.D. Tauszyńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Grondin J. (2007). Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej. Przeł. L. Łysień. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne.

Hejnicka-Bezwińska T. (2011). Rekonstrukcja logiki transgresji historycznej w obszarze edukacji. W: tejże (red.), Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Łomny Z. (1998). Profesora Bogdana Suchodolskiego idee edukacji alternatywnej i humanistycznej oraz naprawy świata. W: A. Stopińska-Pająk (red.), Bogdan Suchodolski. Pedagog, humanista, uczony. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Milerski B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.

Okoń W. (2000). Wizerunki sławnych pedagogów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Stępień A.B. (2001). Wstęp do filozofii. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Suchodolski B. (1927). Kochaj życie – bądź dzielny! Rozmowa o wartości życia. Warszawa: Księgarnia Polska Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej.

Suchodolski B. (1928). Przebudowa podstaw nauk humanistycznych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Suchodolski B. (1947a). Wychowanie dla przyszłości. Warszawa: Książnica Polska.

Suchodolski B. (1947b). Wychowanie moralno-społeczne. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Suchodolski B. (1966). Przedmowa. W: tegoż (red.), Nauki przyrodnicze i społeczne współpracujące z pedagogiką. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Suchodolski B. (1970). Edukacja narodu 1918–1968. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Suchodolski B. (1972). Labirynty współczesności. Niewola i wolność człowieka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Suchodolski B. (1974). Kim jest człowiek. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Suchodolski B. (1980). Dzieje kultury polskiej. Warszawa: Polska Agencja Wydawnicza „Interpress”.

Suchodolski B. (1982). Kształt życia. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Suchodolski B. (1987). Wychowanie i strategia życia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Suchodolski B., Wojnar I. (1990). Kierunki i treści ogólnego kształcenia człowieka. Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tyszczyk A., Fiały E., Zajączkowski R. (red.) (2003). Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wojnar I. (1998). Bogdan Suchodolski. W: W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda (red.), Słownik pedagogów polskich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wojnar I. (2007). Suchodolski Bogdan. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Wojnar I. (2016). Bogdan Suchodolski 1903–1992. W: W. Baraniewski, W. Tygielski, A.K. Wróblewski (red.), Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945. S–Ż. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojnar I., Kubin J. (red.) (2004). Bogdan Suchodolski. W stulecie urodzin – trwałość inspiracji. Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Żywczok A. (2011). Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Żywczok A. (red.) (2014). Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.