Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2020

Budowanie wiedzy o młodzieży w dyskursie normatywnym

Autor: Magdalena Cuprjak ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 1
Strony: 100-115
DOI: 10.34767/PP.2020.01.06

Abstrakt

Celem mojego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie dyskursy obecne są w wiedzy o młodzieży. Przegląd literatury prowadzi do wniosku, że wiedza ta budowana jest głównie w ramach dyskursu normatywnego na płaszczyźnie epistemologicznej, w którym funkcjonowanie społeczne jest wartościowane na postawie norm, a tym samym wyznaczonych powinności.

Słowa kluczowe

dyskurs normatywny młodzież tranzycje

Bibliografia

Bykowska B. (2009). „Róbta co chceta” – czyli o tym, jak trudno dzisiaj dorastać. W: D. Walczak-Duraj, Wartości i postawy młodzieży polskiej (s. 275–291). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bykowski P. (2010). Filozofia codzienności a wyzwania pedagogiki społecznej – na przykładzie badań nad młodzieżą gimnazjalną. Kultura i Edukacja, 4(78), 61–73.

Castells M. (2009). Siła tożsamości. Przeł. S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cuprjak M. (2016). Konstrukcje tożsamości gimnazjalistów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Cuprjak M. (2018). Dyskursy o młodzieży w sytuacji edukacji instytucjonalnej. Kontekst gimnazjum. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika, XXXVI/2, 171–190.

Cybal-Michalska A. (2011). „Indywidualizm etyczny” jako wzorzec orientacji normatywnej jednostek. W: tejże, Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem (s. 125–140). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Cybal-Michalska A. (2014). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dubis M. (2018). Młodzież w obliczu przemian w obszarze aksjologicznym. W: A. Cybal-Michalska, B. Kanclerz, L. Myszka-Strychalska, P. Peret-Drążewska (red.), Młodzież we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej (s. 65–79). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Gergen K. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. Przeł. M. Marody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grabska K. (2019). Transitions and Transformations. W: K. Grabska i in. (eds.), Adolescent Girls’ Migration in The Global South (s. 243–264). Palgrave Studies on Children and Development. DOI:10.1007/978-3-030-00093-6_10.

Folkierska A. (2001). Czy pedagogika może być nie-normatywna. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny, 33–44.

Jacyno M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jacyno M., Szulżycka A. (1999). Dzieciństwo. Doświadczanie bez świata. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Jackson K.M. (2016). A Developmental Perspective on Substance Involvement From Adolescence to Emerging Adulthood. W: R.A. Zucker, S.A. Brown (eds.), The Oxford Handbook of Adolescent Substance Abuse. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199735662.013.003.

Kanclerz B. (2012). Młodzież wychodzi na ulice – czyli pozytywny wymiar współczesnej orientacji socjocentrycznej. W: H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie (s. 129–136). Warszawa: Wydawnictwo Difin SA.

Kędzior J. (2008). Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna. W: J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska (red.), Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos. Wstęp (s. 9–18). Wrocław: Argi.

Kubinowski D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia–Metodyka–Ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kurzępa J., Lisowska A., Pierzchalska A. (2008). Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos. Wstęp. W: tychże (red.), Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos (s. 5). Wrocław: Argi.

Leszniewski T. (2010). Zmieniająca się rzeczywistość społeczna a poszukiwanie nowego języka naukowego. Rozważania z socjologią edukacji w tle. Kultura i Edukacja, 1(75), 7–27.

Leszniewski T. (2017). Od indywidualizmu do indywidualności? Teoretyczna analiza zjawiska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Liberska H. (2004). Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Liberska H., Malina A., Suwalska-Barancewicz D. (2012). Wprowadzenie. W: tychże (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie (s. 11–17). Warszawa: Wydawnictwo Difin SA.

Lister R. (2007). Why Citizenship: Where, When and How Children?. Theoretical Inquiries in Law, 2(8), 693–718.

Maffesoli M. (2008). Czas plemion: schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Przeł. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Markowski D. (2010). Młodzież jako kategoria struktury socjodemograficznej. W: J. Modrzejewski, D. Sipińska, A. Matysiak-Błaszczyk (red.), Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Dzieciństwo i młodość. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej (s. 133–149). Leszno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Mead M. (1978). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Przeł. J. Hołówka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Melosik Z. (2001). Teoria i społeczne konstruowanie rzeczywistości. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny, 147–163.

Melosik Z. (2014). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mianowska E. (2010). Społeczne uczestnictwo młodzieży. W: J. Modrzejewski, D. Sipińska, A. Matysiak-Błaszczyk (red.), Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Dzieciństwo i młodość. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej (s. 173–223). Leszno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Michałowska E. (2009). Świat dorosłych w opiniach młodzieży: wsparcie, rygoryzm czy obojętność?. W: D. Walczak-Duraj, Wartości i postawy młodzieży polskiej (s. 239–257). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Myszka-Strychalska L. (2018). Orientacje prorozwojowe współczesnej młodzieży. W: A. Cybal-Michalska, B. Kanclerz, L. Myszka-Strychalska, P. Peret-Drążewska (red.), Młodzież we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej (s. 23–51). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Nawój-Połoczańska J. (2014). Ku czemu doradzać? O projektach biegu życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Toruń: Firma Wydawniczo-Handlowa MADO.

Nowak-Dziemianowicz M. (2002). Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ostrowicka H. (2011). Młodość jako kategoria i relacja w dyskursie edukacyjnym. Przegląd Pedagogiczny, 1, 277–284.

Ostrowicka H. (2012). Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ostrowicka H. (2015). Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży. Dyspozytyw i urządzanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Palka S. (2003). Pedagogika w stanie tworzenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Połoczańska-Godek S. (2017). Zdrowie w systemie wartości współczesnego pokolenia młodzieży studiującej. Poznań. Niepublikowana rozprawa doktorska.

Pospiszyl K. (2001). Kilka uwag o genezie patologicznych form zachowania się współczesnej młodzieży. W: B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka (s. 15–19). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pyżalski J. (2015). Przemoc rówieśnicza w szkole – badania retrospektywne studentów pedagogiki. Studia Edukacyjne, 34, 177–196.

Pyżalski J. (2017). Jasna Strona – partycypacja i zaangażowanie dzieci i młodzieży w korzystne rozwojowo i prospołeczne działania. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(1), 288–303.

Sladek A. (2018). Studenci – młodzież w drodze do dorosłości. W: A. Cybal-Michalska, B. Kanclerz, L. Myszka-Strychalska, P. Peret-Drążewska (red.), Mło dzież w sferze doświadczeń edukacyjno-zawodowych (s. 115–134). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Schulenberg J.E., Maslowsky J., Patrick M.E., Martz M. (2016). Substance Use in the Context of Adolescent Development. W: R.A. Zucker, S.A. Brown (eds.), The Oxford Handbook of Adolescent Substance Abuse. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199735662.013.38.

Śliwerski B. (2004). Cztery orientacje badawcze w teoriach wychowania. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 2 (s. 28–50). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witkowski L. (2001). Normatywność pedagogiczna w świetle przekrojów i przekształceń w humanistyce i kulturze współczesnej (próba rekonesansu). Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Numer specjalny, 45–59.

Wysocka E. (2016). Młode pokolenie wobec wartości – bunt aksjologiczny czy egocentryczny w procesie „stawania się” w ponowoczesnym świecie. W: W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Młodzi Polacy wobec wartości (s. 11–30). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zamojska E. (1998). Kulturowa tożsamość młodzieży. Studium empiryczne z badań nad młodzieżą ze szkół średnich. Poznań–Toruń: EDYTOR s.c.

Zwiernik J. (2015). Podejścia badawcze w poznawaniu wiedzy dziecka. Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 1(69), 81–103.