Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2020

Polsko-ukraińska współpraca na rzecz rozwoju systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Ukrainie

Autor: Wioletta Junik ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 1
Strony: 170–188
DOI: 10.34767/PP.2020.01.10

Abstrakt

Celem artykułu jest próba zdiagnozowania stanu rozwoju systemu profilaktyki zachowań ryzykownych w Ukrainie i ukazanie możliwości wspierania go poprzez partnerstwo polsko-ukraińskie, w ramach współpracy uniwersyteckiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu. Artykuł jest pierwszą w Polsce próbą ukazania znaczenia, przebiegu i efektów polsko-ukraińskiej współpracy instytucjonalnej nawiązanej na rzecz rozwoju systemu profilaktyki w Ukrainie. Artykuł rozpoczyna charakterystyka roli Polski w tej współpracy. Dalej podjęto próbę zdiagnozowania rozwoju systemu profilaktyki sporządzoną na podstawie analizy regulacji prawnych i wynikających z nich praktyk społecznych stosowanych w Ukrainie i zwrócono uwagę na potrzeby w zakresie rozwoju systemu profilaktyki. Na końcu zaprezentowano pionierskie działania instytucjonalne na rzecz rozwoju systemu profilaktyki, podjęte w ramach polsko-ukraińskiej współpracy. W artykule zastosowano metodę monograficzną: analizę treści, badanie dokumentów i materiałów.

Słowa kluczowe

dzieci młodzież pedagogika społeczna profilaktyka społeczna system profilaktyki uzależnienie

Bibliografia

Brotherhood A., Sumnall H.R. (2011). Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień. Przeł. P. Nowocień. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Coie J.D., Watt N.F., West S.G. i in. (1996). Profilaktyka: teoria i badania. Ramy teoretyczne i wybrane wytyczne narodowego programu badawczego. Przeł. H. Grzegołkowska-Klarkowska. Nowiny Psychologiczne, 2, 15–37.

Junik W. (2019). Koncepcja rozwoju systemu profilaktyki i kształcenia specjalistów w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Ukrainie. Studia Pedagogica Ignatiana, 22(3), 19–37.

Okulicz-Kozaryn K., Brzózka K. (2018). How to apply evidence-based approach to alcohol problems solving in western Ukraine?. Referat wygłoszony podczas: The 44th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society, Chiang Mai. Thailand.

Okulicz-Kozaryn K. (2017). Profilaktyka jako dziedzina naukowa i teoretyczna. W: Materiały z panelu eksperckiego zrealizowanego przez Fundację Masz Szansę w ramach zadania publicznego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175.

Ostaszewski K. (2005). Nowe definicje poziomów profilaktyki. Remedium, 7–8, 149–150.

Ostaszewski K. (2008). Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych. W: B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ostaszewski K. (2016). Standardy profilaktyki. Warszawa: Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Ostaszewski K. (red.) (2017). Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania mokotowskie 2004–2016. Badania ukraińskie, obwód lwowski 2016. Warszawa: Wydawnictwo IPiN.

Poleszak W. (2019). System oddziaływań profilaktycznych w Polsce – stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Końcowe rekomendacje i kierunki działań. Lublin: Fundacja Masz Szansę.

Porzak R. (red.) (2019). Profilaktyka w szkole. Lublin: Fundacja Masz Szansę. Zaczerpnięte 1 marca 2020.

Romaniuk P., Semigina T. (2018). Ukrainian health care system and its chances for successful transition from Soviet legacies. Globalization and Health, 14. Zaczerpnięte 1 lutego 2020. Strona internetowa https://doi.org/10.1186/s12992-018-0439-5

Shchudlo S. (2019). Koncepcja modułu edukacyjnego. Zasady profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Niepublikowany raport. Drohobycz: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franko.

Андрєєнкова В.Л., Берзіня О.О., Бовсуновська Т.А., Дорошенко І.А., Калашник О.А., Ковальчук Л.Г., Колісник О.В., Кравчук О.В., Кривуляк А.О., Левченко К.Б., Лисенко С.М., Мартиненко З.М., Мікель М., Панок В.Г., Разводова Т.О., Стасюк Т.В., Третиннікова Л.А. (2017). Небезпечні Квести Для Дітей: Профілактика Залучення Методичні Рекомендації. Київ: Представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Даниленко Г.М., Левін Р.Я., Нгуєн Н.-М.К., Павлова Д.М., Пивоварова Н.П., Сакович О.Т., Флярковська О.В., Шевченко С.Л. (2019). Соціальна обумовленість та показники здоров’я підлітків та молоді за результатами соціологічного дослідження в межах міжнародного проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді». Київ: Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року № 1018 від 27.12.2017. Zaczerpnięte 6 lutego 2020. Strona internetowa https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-р

Наказ Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики від 10 вересня 2015 р. № 912. Міністерство Соціальної Політики України.

Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах від 12.11.2013 № 1/9-803 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Міністерство освіти і науки України.

Розпорядження Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркома-нії,боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,психотропних речовин та прекурсорів на 2011–2015 роки від 22 листопада 2010 р. N 2140-р. Кабінет Міністрів України.

Розпорядження Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року від 28 серпня 2013 р. № 735-р. Кабінет Міністрів України. Zaczerpnięte 3 lutego 2020. Strona internetowa https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/246715472

Щудло С., Юнік В., Окуліч-Козарин К. (2019). Перспективи й ризики практичного впровадження Базованої на доказах профілактики Ризикованої поведінки дітей та молоді. В: С. Щудло, О. Заболотної, Л. Загоруйко (за ред.) Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження. Збірник матеріалів ІІI Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти, Київ -Дрогобич: Національна академія педагогічних наук України. Закон України Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 42, ст.213.