Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2020

Edukacja domowa jako alternatywna forma realizacji obowiązku szkolnego. Stan polskich badań i perspektywy badawcze

Autor: Michał Krawiec ORCIDiD, Aleksandra Tłuściak-Deliowska ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 1
Strony: 191-202
DOI: 10.34767/PP.2020.01.11

Abstrakt

W związku z rosnącym zainteresowaniem edukacją domową jako alternatywną formą realizacji obowiązku szkolnego wzrasta potrzeba prowadzenia systematycznych badań naukowych mających na celu zapewnienie rzetelnych danych na jej temat. O ile na świecie tego typu studia prowadzone są od dłuższego czasu z wykorzystaniem różnych strategii badawczych i zorientowanych na badanie różnych aspektów tej formy, o tyle w Polsce jest ich zdecydowanie mniej. W artykule podjęto próbę dokonania systematycznego przeglądu polskich studiów empirycznych publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. W celu znalezienia odpowiedniej literatury opracowano strategię wyszukiwania, którą następnie wdrożono w wielu bazach danych. W efekcie zidentyfikowano tylko kilka prac, które spełniały przyjęte warunki i które poddano analizie. Autorzy skomentowali także w artykule uwarunkowania stwierdzonego stanu rzeczy oraz implikacje odnośnie do dalszych prac.

Słowa kluczowe

badania edukacja domowa kształcenie nauka pedagogika rodzice szkoła

Bibliografia

Bartnikowska U., Garbula J.M. (2017). „E-wsparcie” dla rodziców w edukacji domowej dzieci. Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum, 20(3), 31–46.

Blok H. (2004). Performance in Home Schooling. An Argument against Compulsory Schooling In the Netherlands. International Review of Education, 50(1), 39–52.

Budajczak M. (2004). Edukacja domowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Budajczak M. (2010). O naukowym podejściu do edukacji domowej. Przegląd Pedagogiczny, 1, 95–104.

Budajczak M. (2017). Polska edukacja domowa jako mise en abyme między kondycją ludzką a społecznymi konstruktami oświatowymi. Studia Paedagogica Ignatiana, 20, 3, 47–62.

Carlson J.F. (2020). Context and Regulation of Homeschooling: Issues, Evidence, and Assessment Practices. School Psychology, 35(1), 10–19.

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Suplement (2010). Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Gaither M. (2017). Homeschooling in the United States: A review of select research topics. Pro-Posições, 28, 213–241.

Jakubiak K. (2017). Polskie tradycje edukacji domowej. Studia Paedagogica Ignatiana, 20 (3), 19–30.

Jamaludin K.A., Alias N., DeWitt D. (2015). Research and Trends in the Studies of Homeschooling Practices: A Review on Selected Journals. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(3), 111–119.

Jolly J.L., Matthews M.S. (2018). The shifting landscape of the homeschooling continuum. Educational Review, 1–13.

Królikiewicz R. (2016). Socjalizacja w edukacji domowej w opinii rodziców edukujących domowo. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 11, 4(42) 115–128.

Królikiewicz R. (2017). Doświadczenie edukacji domowej i edukacji tradycyjnej – w narracji maturzysty. Studia Paedagogica Ignatiana, 20, 161–181.

Kucharska A.M. (2014). Dlaczego edukacja domowa? Aksjologiczne uzasadnienia edukacji bez szkoły. Wychowanie w Rodzinie, 10, 2, 205–224.

Kunzman M., Gaither M. (2013). Homeschooling: A Comprehensive Survey of the Research. Other Education: The Journal of Educational Alternatives, 2(1), 4–59.

Kupisiewicz Cz. (2012). Dydaktyka. Podręcznik akademicki. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Leon Y.M. (2014). What we know about homeschooling. A critical review of literature and studies on homeschooling. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 8(1), 41–49.

Lubienski C.C., Puckett T., Brewer T.J. (2013). Does homeschooling “work”? A critique of the empirical claims and agenda of advocacy organizations. Peabody Journal of Education, 88(3), 378–392.

Mazur P., Rochovska I., Klackova B. (2019). The Issue of Homeschooling in Poland, the Czech Republic and Slovakia from the Perspective of Parents of Homeschooled Children. The New Educational Review, 58(4), 54–71.

Medlin R.G. (2013). Homeschooling and the question of socialization revisited. Peabody Journal of Education, 88, 284–297.

Minczanowska A. (2018). Homeschooling po polsku, czyli kilka refleksji o stanie edukacji domowej w Polsce. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 13, 4(50), 129–140.

Nowosielski M. (2012). Ruchy społeczne jako czynnik i wynik zmian społecznych. Kultura i Edukacja, 4 (90), 7–33.

Piwowarska M. (2017). Życiorysy edukatorów domowych i dzieci edukacji domowej – analiza fragmentów biografii publikowanych. Biografistyka Pedagogiczna, 2, 1, 261–275.

Ray B.D. (2017). A Review of research on Homeschooling and what might educators learn?. Pro-Posicoes, 28, 2(83), 85–103.

Rayzacher-Majewska A. (2016). Nauczanie religii w edukacji domowej. Studia Katechetyczne, 12, 165–182.

Sielska A. (2016). Edukacja domowa a obowiązek szkolny na przykładzie Polski i Niemiec. Analiza ekonomiczna obu form nauczania. Ogrody Nauk i Sztuk, 6, 207–214.

Siwiec J. (2013). Edukacja domowa: zapis jednego spotkania. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 53(7), 7–13.

Zakrzewscy M. i P. (2009). Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

Zamojska E. (2012). Alternatywność i innowacyjność w edukacji współczesnej – na przykładzie Czech. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 1, 105–119.