Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2020

System ekonomii punktowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców w Krakowie – implikacje pedagogiczne i przykłady dobrej praktyki

Autor: Joanna Ignatowicz-Nikiel ORCIDiD, Grzegorz Rzeźnik ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 1
Strony: 335-350
DOI: 10.34767/PP.2020.01.20

Abstrakt

W niniejszym artykule został przedstawiony system wychowawczy, który jest stosowany w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców w Krakowie. Jest to istotne, ponieważ zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej nie ma bieżących implikacji na temat pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, opartej na systemie ekonomii punktowej. Niniejszy artykuł powinien stać się zatem okazją do dyskusji nie tylko dla praktyków zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ale również do dyskusji akademickich i dalszych badań empirycznych.

Słowa kluczowe

adolescenci młodzież niedostosowanie społeczne pedagogika resocjalizacja system ekonomii punktowej zaburzenia zachowania

Bibliografia

Czapów Cz. (1978). Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Konopczyński M. (2008). Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wycho­wawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konopnicki J. (1971). Niedostosowanie społeczne. Warszawa: Państwowe Wydaw­nictwo Naukowe.

Paszkiewicz A. (2012). Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. War­szawa: Wydawnictwo Difin SA.

Pospiszyl K (1990). Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenie i koncepcje. Warsza­wa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Pospiszyl K. (1998). Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady progra­mów oddziaływań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pytka L. (2001). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 roku w spra­wie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, wa­runków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placów­kach (Dz.U. 2011 nr 109 poz. 631).

Strykowska J. (2005). Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym. Proble­my, diagnoza, profilaktyka. Gniezno: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humani­styczno-Menedżerska MILENIUM.

Wysocka E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele roz­wiązań w ujęciu psychopedagogicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urban B., Stanik J.M. (2008). Resocjalizacja. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228).