Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2020

Dyskurs młodzieżowy na forach internetowych

Autor: Amanda Błaszczak ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 1
Strony: 369-382
DOI: 10.34767/PP.2020.01.22

Abstrakt

Obecnie Internet należy do najbardziej popularnego medium, które w dużej mierze ułatwia wszystkim jego użytkownikom sprawne komunikowanie się ze sobą. Młodzi ludzie często korzystają ze znanych portali społecznościowych oraz forów internetowych, a ich istnienie pomaga im rozwiązywać problemy okresu dojrzewania. Język młodego pokolenia jest nowym oraz jak dotąd mało znanym zjawiskiem, szczególnie rzadko dobrze rozumianym przez starszych ludzi, dlatego też warto dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Celem niniejszego artykułu jest próba zrozumienia oraz wyjaśnienia wyrażeń slangowych na stałe funkcjonujących w zasobie leksykalnym u nastolatków.

Słowa kluczowe

dyskurs internet komunikacja media młodzież pedagogika slang teenzone

Bibliografia

Adler R., Proctor R., Rosenfeld L. (2018). Relacje interpersonalne. Proces porozu­miewania się. Przeł. G. Skoczylas. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Baniecka E. (2008). Gwara młodzieżowa jako odmiana współczesnej polszczyzny – próba charakterystyki. Zaczerpnięte 5 grudnia 2019. Strona internetowa http://bazhum.muzhp.pl/

Drabik L., Sobol E. (2007). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dubisz S. (red.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN.

Dunaj B. (2015). Słownik języka polskiego. Poznań: Wydawnictwo IBIS.

Kasperczak M., Zgółkowska H. (red.) (2004). Nowy słownik gwary uczniowskiej. Wrocław: Wydawnictwo Europa.

Korzeniewska I. (2010). Potoczne zachowania językowe młodzieży. Zaczerpnię­te 5 grudnia 2019. Strona internetowa http://dlibra.umcs.lublin.pl/Con­tent/21684/czas17868_28_1_2010_4.pdf

Kulesza B. (2010). Najnowsze anglicyzmy w języku prasy młodzieżowej. Anglicy­zmy we współczesnym języku polskim – zarys problemu. Zaczerpnięte 5 grud­nia 2019. Strona internetowa http://pmichal-kwartjez.home.amu.edu.pl/tek­sty/teksty2010_3-4_3-4/Kulesza.pd

Mańczak-Wohlfeld E. (2010). Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Markowski A. (2005). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zdunkiewicz-Jedynak D. (2008). Wykłady ze stylistyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.