Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2012

Teoretyczne i społeczne ukonstytuowanie własnej logiki nowoczesnego wychowania. Rozważania w nawiązaniu do Jana Amosa Komeńskiego i Jana Jakuba Rousseau

Autor: Dietrich Benner, Dariusz Stępkowski
Rok: 2012
Numer: 2
Strony: 9-21
DOI: 10.34767/PP.2012.02.01

Abstrakt

Autorzy artykułu poddają analizie teoretyczne i społeczne ukonstytuowanie własnej logiki wychowania przez rozważenie napięcia powstającego wskutek zestawienia idei pansofii Jana Amosa Komeńskiego i przedstawionego przez niego ugruntowania nowożytnego wychowania oraz teorii woli powszechnej Jana Jakuba Rousseau i opracowanej przez niego teorii wychowania negatywnego. W oparciu o to napięcie wyjaśniają następnie, dlaczego współczesne studia poświęcone rekonstrukcji własnej struktury działania pedagogicznego muszą co prawda odwoływać się do refleksji obu myślicieli, jednak nie mogą przyjmować za swoją podstawę tych samych przekonań co oni.

Bibliografia

Hornstein H. (1997). Die Dinge sehen, wie sie aus sich selber sind. Überlegungen zum Orbis pictus des Comenius. Hohengehren.

Komeński J.A. (1956). Wielka dydaktyka. Tłum. K. Remerowa, Wrocław: Wydawnictwo PAN.

Rousseau J.J. (1955). Emil, czyli o wychowaniu. Tłum. W. Husarski, Przedmowa, ks. II (fragmenty), Wrocław: Wydawnictwo PAN.

Rousseau J.J. (1966). Uwagi o rządzie polskim i jego projektowanej naprawie. Tłum. z jęz. fr. M. Staszewski. W: J.J. Rousseau, Umowa społeczna oraz…, oprac. B. Baczko, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 181-302.

Rousseau J.J. (2009). Umowa społeczna. Przeł. A. Peretiatkowicz, Kęty: Wydawnictwo M. Derecki.

Ruhloff J. (2012). Nur durch Erziehung Mensch?, Pädagogische Korrespondenz, 45, s. 7-19.

Schaller K. (2004). Johann Amos Comenius. Ein pädagogisches Porträt. Weinheim-Basel-Berlin.

Stępkowski D. (2010a). Ukształcalność jako zasada działania edukacyjnego. W sprawie zapomnianej kategorii J.F. Herbarta i jej współczesnej reinterpretacji. W: M. Kowalski, A. Pawlak, A. Famuła-Jurczak (red.) Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 37-58.

Stępkowski D. (2010b). Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.