Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2011

Schyłek uniwersytetu „zaściankowego”

Autor: Magdalena Kapela
Rok: 2011
Numer: 2
Strony: 97-103
DOI: 10.34767/PP.2011.02.07

Abstrakt

Artykuł dotyczy wymagań, przed jakimi stają współczesne uniwersytety i proponuje określone rozwiązania. Obecnie uniwersytety zmuszone są m.in. do „walki” o studenta, o swoją pozycję na globalnym rynku do wprowadzania ciągłych innowacji i jednocześnie do trwania przy tradycyjnych wartościach. W artykule zwrócono uwagę na proces internacjonalizacji uczelni i wskazano w nim korzyści z niego płynące. W procesie tym dostrzeżono szansę obrony kształcenia ogólnego i uniknięcia przekształcenia uniwersytetu w wyższą szkołę zawodową.

Bibliografia

Altbach P.G. (1989). The New Internationalism: foreign students and scholars. Studies in Higher Education, Vol. 14, No. 2, s. 125-136.

UNESCO Institute for Statistics (2009). Global education digest 2009: Comparing education statistics across the world. Montreal.

Grzegorczyk A., Sójka J. (red.) (2008). Fenomen uniwersytetu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Hejnicka-Bezwińska T. (2010). Szanse i ograniczenia związane z integracją różnych rodzajów wiedzy o edukacji. W: J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.) Innowacje w Edukacji Akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany (s. 25-51). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Hejwosz D. (2010). Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Knapińska A. (2010). Raport o mobilności naukowców. Forum Akademickie, nr 12, s. 30-33.

Knight J. (1999). Quality and Internationalisation in Higher Education by Jane Knight. W: Quality and Internationalisation in Higher Education, OECD (s. 13-29). Paryż: Organization for Economic Co-Operation and Development.

Krzaklewska E. (2010). Tak wiele się nauczyłem/em” – analiza doświadczenia wyjazdu na Erasmusa… W: D. Pauluk (red.) Student na współczesnym uniwersytecie – ideały i codzienność (s. 199-220). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kubiak-Szymborska E. (2002). Edukacja wobec „bycia globalizowanym” i życia we współczesnej megalopolis. W: U. Ostrowska, A. M. de Tchorzewski (red.) Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji (s. 28-41). Bydgoszcz, Olsztyn: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Melosik Z. (2007). Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nussbaum M. C. (2008). W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Pawłowski K. (2005). Internacjonalizacja a globalizacja we współczesnym szkolnictwie wyższym. Organizacja i Kierowanie, nr 4, s. 19-37.

Siuta M. (2004). Australijski Program PLUS a wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym. W: B. Krawiec (red.) Wybrane zagadnienia współczesnego szkolnictwa wyższego. Tradycje a zmiany edukacyjne (s. 13-34). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Teichler U. (1999). Internationalisation as a challenge for higher education in Europe. Tertiary Education and Management, nr 5, s. 5-23.

Urbanek A. (2004). Wyjazd studyjny formą kształtowania mobilności studentów Uniwersytetu Wrocławskiego na przykładzie wyjazdu na Zaolzie. W: B. Krawiec (red.) Wybrane zagadnienia współczesnego szkolnictwa wyższego. Tradycje a zmiany edukacyjne (s. 35-44). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.