Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2011

Hanna Świda-Ziemba / Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków 2010

Autor: Marcelina Smużewska
Rok: 2011
Numer: 2
Strony: 138-144
DOI: 10.34767/PP.2011.02.15

Bibliografia

Assorodobraj N. (1963). „Żywa historia”. Świadomość historyczna: symptomy i propozycje badawcze, Studia Socjologiczne, nr 2, s. 5-45.

Ceranka P., Stępień S. (red.) (2009). „Jesteście naszą wielką szansą.” Młodzież na rozstajach komunizmu 1944-1989. Warszawa: IPN.

Eisler J. (1991). Marzec 1968. Geneza – przebieg – konsekwencje. Warszawa: PWN.

Fijałkowska B. (1978). Ideowo-polityczna działalność związków młodzieży w Polsce w latach 1944-1957. Warszawa: Iskry.

Garewicz J. (1983). Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna. Studia Socjologiczne, 1, s. 75-87.

Jawołowska A. (1975). Drogi kontrkultury. Warszawa: PIW.

Klimczak W. (1981). Szkice z historii ZSP. Warszawa: Młodzieżowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Krasnodębski Z. (1986). Rozumienie ludzkiego zachowania. Warszawa: PIW, s. 90-111.

Kwiatkowski P.T. (2005). PRL w pamięci społeczeństwa polskiego. W: A. Szpociński (red.) Wobec przeszłości: pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej (s. 84-87). Warszawa: Instytut im. Adama Mickiewicza.

Świda-Ziemba H. (1997). Człowiek wewnętrznie zniewolony: mechanizmy i konsekwencje minionej formacji: analiza psychosocjologiczna. Warszawa: UW.

Świda-Ziemba H. (2003). Urwany lot. Pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętników z lat 1945-1948. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Mikosz J. (1977). Państwo a ideowo-polityczne organizacje młodzieżowe w Polsce Ludowej. Warszawa: PWN.

Szafraniec K. (2011). Kontekst socjalizacyjny pokolenia (materiały z seminarium doktorskiego: Zmiana społeczna – perspektywa pokolenia). Maszynopis.

Szarek J. (2007). Czarne juwenalia: opowieść o Studenckim Komitecie Solidarności. Kraków: Znak.

Tarczyński A. (2008). Tradycja: społeczne doświadczenie przeszłości (s. 5-60). Toruń: MADO.

Walczak, J. (1990). Ruch studencki w Polsce 1944-1984. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wierzbicki M. (2006). Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie: studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo Trio, Instytut Studiów Politycznych PAN.

Wierzbicki M. (2009). Młodzież w PRL. Warszawa: IPN.