Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

O metaforze „pais-ago” i przemieszczaniu jej znaczeń dzisiaj

Autor: Ewa Rodziewicz
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 30-45
DOI: 10.34767/PP.2011.01.03

Bibliografia

Amsterdamski S. (red.) (2004). Globalizacja i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Appadurai A. (2006). Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Kraków: Universitas.

Assorodobraj N. (1946). Początki klasy robotniczej. Kraków: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, s. 11-42.

Bachtin M. (1986). Estetyka twórczości słownej. Warszawa: Wyd. Biblioteka Krytyki Współczesnej, PIW.

Burszta W. J. (2004). Globalizacja z perspektywy antropologii kultury. W: S. Amsterdamski (red.) Globalizacja i co dalej. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Bauman Z. (2004). O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie. W: W. Kalaga (red.) Dylematy wielokulturowości. Kraków: Universitas, s. 14-39.

Bauman Z. (1992). Ziemia, krew, tożsamość. Przegląd Polonijny, s. 6-18.

Bauman Z. (1997). O turystach i włóczęgach, czyli bohaterach i ofiarach ponowoczesności. W: J. Hudzik, J. Mizińska. Pamięć, miejsce, obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne. Lublin: Wyd. UMCS.

Bhabha H. K. (1994). The Location of Culture. London and New York: Reuthledge.

Brachowicz M. (2009). Bioetyka w epoce (samo)świadomości. „Pressje”. Teka XVII Klubu Jagiellońskiego, s. 16-19.

Barridotti R. (2009). Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Chałasiński J. (1938). Rozprawa sukcesyjna z powodu niebezpieczeństwa grożącego edukacji. Przegląd Socjologiczny, t. 6.

Domańska E. (2000) Wokół metahistorii. W: Hayden White. Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków: Universitas, s. 13-28.

Encyklopedia Powszechna (1885). (red.) S. Orgelbranda, s. 494-496.

Fattal M. (2001). Między Orientem a Zachodem. Warszawa: Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii. PAN.

Foucault M. (1977). Archeologia wiedzy. Warszawa: PIW, s. 143, 157-220.

Gadamer H.G. (1992). Dziedzictwo Europy. Warszawa: Fundacja Aletheia. Wyd. Spacja, 67-78.

Hessen S. (1938). O niebezpieczeństwie socjologizmu w pedagogice. Przegląd Socjologiczny, t. 6.

Hessen S. (1968). Studia z filozofii kultury. Warszawa: PWN, s. 366-369.

Hessen H. (1997). Pisma pomniejsze. Warszawa: Wyd. Żak, s. 70-92.

Jaworska-Witkowska M. (2009). Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 16-78.

Jawłowska A. (2004). Globalizacja i świadomość globalna. W: S. Amsterdamski (red.) Globalizacja i co dalej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Łotman J. (1999). Kultura i eksplozja. Warszawa: PIW, s. 27-29.

Melosik Z. (2007). Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Mendel M. (2006). Kategoria miejsca w pedagogice. W: M. Mendel (red.) Pedagogika miejsca. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP, s. 21-38.

Miller R. (1975). Narodziny refleksji nad ideałem wychowawczym. Rocznik Pedagogiczny. T. III, s. 5-21.

Miller R. (1976). Współdziałanie i współzawodnictwo w wychowaniu w świetle poglądów F. Znanieckiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, s. 209-223.

Miller R. (1983). Wychowanie inspiracją czy formowaniem? W: Strategia życia. Rozważania i dyskusje na Sympozjum w Jabłonnie. Wrocław: Ossolineum – PAN, Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”, s. 143-145.

Miller R. (1973), Oczekiwanie na nieoczekiwane skutki jako innowacja w planowaniu pracy wychowawczej. Studia Pedagogiczne, t.. 37, s. 73.

Rewers E. (2004). Transnarodowość czy glokalność? Dwa dyskursy o kondycji post-nowoczesnej. W: W. Kalaga (red.) Dylematy wielokulturowości. Kraków: Universitas, s. 120-139.

Rutkowiak J. (red.) (1997). Uczenie się od outsidera. Perspektywa europejskiej współpracy edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rutkowiak J. (2010). Wychylenia wyobraźni. Z myślą o po-neoliberalnych przemianach w edukacji. W: E. Rodziewicz, M. Cackowska (red.) Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego (w druku).

Said E.W. (1991). Orientalizm. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Suchodolski B. (1967). Świat człowieka a wychowanie. Warszawa: Książka i Wiedza.

Suchodolski B. (1970). Trzy pedagogiki. Warszawa: "Nasza Księgarnia".

Suchodolski B. (1980). Kim jest człowiek?. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Szkudlarek T. (2009). Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Weinrich H. (1981). Ogólna semantyka metafory. Teksty, 3, s. 61.

Welsch W. (1998) Nasza postmodernistyczna moderna. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Witkowski L. (2007). Edukacja i humanistyka. Nowe(kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo IBE.

Witkowski L. (2007). Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice. T. 3 Warszawa: Wydawnictwo IBE.

Znaniecki F. (1935). Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej. Ruch prawniczy, ekonomiczny, socjologiczny, 1, s. 90.