Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Kultura, akademia i edukacja - modernistyczno/postmodernistyczne interpretacje

Autor: Zbyszko Melosik
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 46-72
DOI: 10.34767/PP.2011.01.04

Bibliografia

Agger B. (1992). Cultural Studies as Critical Theory. London.

Bain W. J., Kiziltan M. U. (1991). Toward a Postmodern Politics: Knowledge and Teachers, Educational Foundations, Winter.

Baudrillard J. (1983). In the Shadow of the Silent Majorities. New York.

Baudrillard J. (1984). Selected Writings. Stanford.

Baudrillard J. (1988). America. London

Baudrillard J. (1990). Reyenge of the Crystal. London.

Baudrillard J. (1993). The Evil Demon of Images and the Procession of Simulacra. W: T. Docherty (red.) Postmodernism. A Reader. New York.

Barbour I. G. (1984). Mity. Modele. Paradygmaty. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Bauman Z. (2008). Philosophical Affinities of Postmodern Sociology. The Sociological Review, 39(4).

Bell D. (1973). The Coming of the Post-Industrial Society. New York.

Best S., Kellner D. (1991). Postmodern Theory. Critical Interrogations. New York.

Bourdieu P. (1984). Specyfika dziedziny naukowej i społeczne warunki rozwoju wiedzy. W: E. Mokrzycki (red.) Kryzys i schizma. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Brown R. H. (1990). Rhetoric, Textuality, and the Postmodern Turn in Social Theory. Sociological Theory, 2.

Brown R. H. (1993). Modern Science: Institutionalization of Knowledge and Rationalization of Power. Sociological Quarterly, 1.

Cheney J. (1989). Postmodern Environmental Ethics: Ethics and Bioregional Narrative. Environmental Ethics, 2.

Cherryholmes C. H. (1988). Power and Criticism. Poststructural Investigation in Education. New York.

Connor S. (1989). Postmodern Culture. An Introduction to Theories of Contemporary. Oxford.

Cylkowska-Nowak M., Melosik Z. (1999). Viagra: konteksty kulturowe i społeczne. W: Z. Melosik (red.) Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji. Toruń-Poznań: Wydawnictwo Edytor.

Denzin N. (1986). Postmodern Social Theory. Sociological Theory, 2.

Ellsworth E. (1989). Why doesn’t this fee empowering? Working through the repressive myths of critical pedagogy. Harvard Educational Review, 3.

Featherstone M. (1991). Comsumer Culture and Postmodernism. London.

Fiske J. (1993). Power Plays. Power Works. London.

Foucault M. (1980). Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, C. Gordon (red.). New York.

Fritzman J. M. (1990). Lyotard’s Paralogy and Rorty’s Pluralism: Differences and Pedagogical Implications. Educational Theory, 3.

Frodeman R. (1992). Radical Environmentalism and the Political Roots of Postmodernism: Difference that Makes Difference. Environmental Ethics, 4.

Gnitecki J. (2003). Dydaktyka epistemologiczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Grossberg L. (1989). Pedagogy in the Present: Politics, Postmodernity and the Popular. W: H. Giroux, R. Simon (red.) Popular Culture, Schooling and Everyday Life. Massachusetts.

Grossberg L. (1992). We gotta get out of this place. Popular conservatism and postmodern culture. New York.

Grossberg L. (1994). Bringin’ It All Back Home – Pedagogy and Cultural Studies. W: H. Giroux, P. McLaren (red.) Between Borders. Pedagogy and the Politics of Cultural Studies. New York.

Harvey D. (1989). The Condition of Postmodernity. An Equiry into the Origin of Cultural Change. Oxford.

Hebdige D. (1988). Hiding in the Light. On Changes and Things. London.

Hebdige D. (1993). A Report on the Western Front. Postmodernism and the „politics” of style”. W: Ch. Jenks (red.) Cultural Reproduction. London.

Hoskin K. (1990) Foucault under examination: the cryptoeducationist unmasked. W: S. Ball (red.) Foucault and Education. Disciplines and Knowledge. London.

Hutcheon L. (1986). A Postmodern Problematic. W: R. Merrill (red.) Ethic’s/Aesthetic. PostModern Positions. Washington.

Jameson F. (1983). Postmodernism and Consumer Society. W: H. Foster (red.) Anti-Aesthelic: Essays on Postmodern Culture. Washington.

Jameson F. (1984). Postmodernism and the Cultural Logic of Late Capitalism. New Left Review.

Jensen J. (1990). Redeeming Modernity. Contradiction in Media Criticism. London.

Kaplan E. A. (1987). Rocking Around the Clock. Music Television, Postmodernism, and Consumer Culture. New York.

Kellner D. (1988). Postmodernism as Social Theory. Some Challenges and Problems. Theory, Culture and Society, 2-3.

Kellner D., Baudrillard J. (1989). From Marxism to Postmodernism and Beyond. Cambridge.

Kenway J. (1990). Education and the Rights discursive politics: private versus stale schooling. W: S. Ball (red.) Foucault and Education. Disciplines and Knowledge. London.

Kiziltan M. U., Bain W. J., Canizares A. (1990). Postmodern Conditions: Rethinking Public Education. Educational Theory, 3.

Knight J., Smith R., Sachs J. (1990). Deconstructing hegemony: multicultural policy and a populist response. W: S. Ball (red.) Foucault and Education. Disciplines and Knowledge. London.

Kohli W. (1991). Postmodernism, Critical Theory and the New Pedagogies: What’s at Stake in the Discourse. Education and Society, 1.

Kolenda K. (1990). Rorty’s Humanistic Pragmatism. Philosophy Democratized. Gainesville.

Kroker A., Cook D. (1986). The Postmodern Scene. Excremental Culture and Hyper-Aesthetic. New York.

Kuhn T. (1985). Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Lasch C. (1978). Culture of Narcissism. New York.

Lather P. (1991). Getting Smart. Feminist research and the Pedagogy With/In the Postmodern. New York.

Lather P. (1993). Fertile Obsession: Validity after Poststructuralism. The Sociological Quarterly, 4.

Liberalizm, lewica i mądrość powieści. Rozmawiają R. Rorty i L. Witkowski (1993). W: Z. Kwieciński (red.) Nieobecne dyskursy. T. II. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Lyotard J. F. (1984). The Postmodern Condition. A Report on Knowledge. Minneapolis.

Lyotard J. F. (1988). The Differend. Minenapolis.

Lyotard J. F., Thebaud J. L. (1985). Just Gaming. Minneapolis.

Lukes S. (1992). Niewspółmierność w nauce i w etyce. W: H. Kozakiewicz, M. J. Siemek (red.) Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Melosik Z. (1993). Postmodernizm i edukacja. Kwartalnik Pedagogiczny, 1.

Melosik Z. (1995). Współczesne amerykańskie spory edukacyjne. Między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Melosik Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń-Poznań: Wydawnictwo Edytor.

Melosik Z. (1996).Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Toruń-Poznań: Wydawnictwo Edytor.

Melosik Z. (1998). Wychowanie obywatelskie: nowoczesność, ponowoczesność (próba konfrontacji). W: Z. Melosik, K. Przyszczypkowski (red.) Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne. Toruń-Poznań: Wydawnictwo Edytor.

Melosik Z. (1999). McDonald’s, tożsamość i zdrowie. W: Z. Melosik (red.) Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji. Toruń-Poznań: Wydawnictwo Edytor.

Melosik Z. (1999). Coca-cola, soft drink jako „model” życia i tożsamości. W: Z. Melosik (red.) Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji. Toruń-Poznań: Wydawnictwo Edytor.

Melosik Z. (2000). Kultura instant. Paradoksy pop-tożsamości. W: M. Cylkowska-Nowak (red.) Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Poznań: Wydawnictwo "Wolumin".

Melosik Z. (2002). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Poznań: Wydawnictwo Edytor.

Melosik Z., Szkudlarek T. (1998). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Menand L. (1996). The Limits of Academic Freedom. W: The Future of Academic Freedom. Chicago-London.

Mouffe Ch. (1988). Radical Democracy: Modern or Postmodern?. W: A. Ross (red.) Universal Abandon? The Politics of Postmodernism. Minneapolis.

Murphy J. W. (1989). Postmodern Social Analysis and Criticism. Westport.

Murphy J. W. (1988). Making Sense of Postmodern Sociology. The British Journal of Sociology, 39(4).

Nicholson L. (1992). On the Postmodern Barricades: Feminism, Politics and the Theory. W: S. Seidman, D. G. Wagner (red.) Postmodemism and Social Theory. The Debatę over General Theory. Cambridge.

Reading B. (1991). Introducing Lyotard. Art and Politics, London.

Rorty R. (1982). Consequences of Pragmatism (Essays 1972-1980). Minneapolis.

Rorty R. (1989). Science as a Solidarity. W: H. Lawson, L. Appiganasi (red.) Dismantling the Truth. Reality in the Postmodern World. London.

Rorty R. (1986). Habermas i Lyotard o postmodernizmie, Colloquia Communia, 4-5.

Roseanu P. M. (1992). Post-modernism and the Social Science. Insights, Inroads and Intrusions. Princeton.

Seidman S., Wagner D. G. (1992). Introduction. W: S. Seidman, D. G. Wagner (red.) Postmodemism and Social Theory. The Debate over General Theory. Cambridge.

Seidman S. (1991). The End of Sociological Theory.; The Postmodern Hope. Sociological Theory, 2.

Seidman S. (1992). Postmodern Social Theory as a Narratiye with a Moral Intent. W: S. Seidman, D. G. Wagner (red.) Postmodemism and Social Theory. The Debate over General Theory. Cambridge.

Seligman A. B. (1990). Towards a Reintepretation of Modernity in an Age of Postmodernity. W: B. S. Turner (red.) Theories of Modernity and Postmodernity. London.

Smart B. (1990). Modernity, Postmodernity and the present. W: B. S. Turner (red.) Theories of Modernity and Postmodernity. London.

Smart B. (1992). Modern Conditions, Postmodern Controversies. London.

Smart B. (1985). Michel Foucault. London.

Sullivan E. V. (1987). Critical Pedagogy and Television. W: D. W. Livingstone (red.) Critical Pedagogy and Cultural Power. Massachusetts.

Szkudlarek T. (1993). Postkolonializm jako dyskurs tożsamości: w stronę implikacji dla polskich dyskursów edukacyjnych. W: . Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.) Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Toruń: Instytut Badań Edukacyjnych.

Tetzlaff D. (1991). Divide and Conquer: popular culture and social control in late capitalism. Media, Culture and Society, 13.

Turner R. H. (1971). Sponsored and Contest Mobility and the School System. W: E. Hopper (red.) Readings in the Theory of Educational Systems. London.

Weiler K. (1991). Freire and Feminist Pedagogy of Difference. Harvard Educational Review, 4.

Welch S. (1985). Communities of Resistance and Solidarity. A Feminist Theology of liberation, New York.

Witkowski L. (1988). Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wisdom J. O. (1987). Challengeability in Modern Science. Dorset