Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Od pewności ku refleksyjności w zawodzie nauczycielskim. Przyczynek do dyskusji

Autor: Wanda Dróżka
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 135-151
DOI: 10.34767/PP.2011.01.12

Bibliografia

Cervinkowa H., Gołębniak B.D. (red.) (2010). Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wyd. DSW.

Bauman Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wyd. Literackie.

Bourdieu P. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa N, Wyd. Literackie.

Crozier M. (1996). Kryzys inteligencji. Szkic o niezdolności elit do zmian. Warszawa: Wyd. Poltext.

Czerepaniak-Walczak M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń: Edytor.

Day C. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Tłum. J. Michalak. Gdańsk: GWP.

Dróżka W. (2010). Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe. W: S. Palka (red.) Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Wyd. GWP.

Dróżka W. (2008). Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004. Kielce: Wyd. UJK.

Dróżka W. (2006). Kategorie analityczne w badaniach pedeutologicznych w świetle założeń refleksyjnych nurtów poznawczych w naukach społecznych. W: D. Ekiert-Oldroyd (red.) Współczesny nauczyciel w koncepcjach pedeutologicznych i praktyce edukacyjnej. Katowice: Chowanna. T. 1(26).

Dróżka W. (1997). Młode pokolenie nauczycieli. Studium autobiografii młodych nauczycieli polskich lat dziewięćdziesiątych. Kielce: Wyd. AŚ.

Dróżka W. (1993). Pokolenia nauczycieli. Kielce: Wyd. AŚ.

Dróżka W. (2002). Nauczyciel. Autobiografia. Pokolenia. Studia pedeutologiczne i pamiętnikoznawcze. Kielce: Wyd. AŚ.

Giddens A. (2001a). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Giddens A. (2001b). Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych. Kraków: Zakład Wydawniczy ‘Nomos’.

Giddens A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Przekład S. Amsterdamski. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Gołębniak D. (1998). Zmiany w edukacji nauczycieli. Wiedza. Biegłość. Refleksyjność. Poznań-Toruń: Edytor.

Hammersley M., Atkinson P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Horner W. (2005). O profesjonalizacji nauczycieli – wstępne wyjaśnienia pojęciowe. W: W. Horneraq, M.S. Szymański (red.) Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania. Warszawa: Wyd. Ak. Żak.

King A., Schneider B. (1992). Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać? Raport Rady Klubu Rzymskiego. Warszawa: Polskie Tow. Współpracy z Klubem Rzymskim.

Klus-Stańska D. (2003). Nauczyciel wobec utraty jednoznaczności kultury. Podjęcie wyzwania czy ucieczka.W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (red.) Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów. Warszawa: Wydawn. i Zakład Poligrafii Inst. Technologii Eksploatacji.

Kwiatkowska H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: Wyd. GWP.

Kwieciński Z. (1996). Nowe konteksty strategii edukacyjnej. Instytut Spraw Publicznych, s. 10.

Kwieciński Z. (2007). Miedzy patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław: Wyd. DSWE.

Krzychała S. (red.) (2004). Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej. Wrocław: Wyd. DSWE.

Krzychała S. (2007). Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności. Wrocław: Wyd. DSW.

Melosik Z. (2003). Teoria w sytuacji „wielości rzeczywistości”. W: M. Cylkowska-Nowak (red.) Młodzież, edukacja i społeczeństwo; szkice z teorii i praktyki. Poznań: Wyd. Wolumin.

Metody badań jakościowych (2009). Pod red. N. K. Denzina, Y. S. Lincoln. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Mizerek H. (1999). Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Olsztyn: Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Pietrasiński Z. (1997). Studenci o własnym rozwoju. Warszawa: Wydaw. Instytutu Psychologii PAN.

Potulicka E., Rutkowiak J. (red.) (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Wyd. Impuls.

Sękowski A. E. (2000). Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Śliwerski B. (2010). O (nie-)wymierności pracy nauczyciela. W: R. Kwiecińska, M. J. Szymański (red.) Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych. Kraków: Wyd. UP.

Szkudlarek T. (1999). Media. Szkice z filozofii i pedagogiki dystansu. Kraków: Wyd. Impuls.

Sztompka P. (red.) (1999). Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Kraków: Wydaw. Naukowe PWN.

Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wyd. Znak.