Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Kategoria pojęciowa „dobro dziecka”

Autor: Renata Borzyszkowska
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 169-173
DOI: 10.34767/PP.2011.01.14

Bibliografia

Anusiewicz J., Skawiński J. (1996). Słownik polszczyzny potocznej. Warszawa – Wrocław: Wydaw. Naukowe PWN.

Bartmiński J. (1992). Styl potoczny. W: J. Anusiewicz, F. Nieckula (red.) Potoczność w języku i kulturze. Język a kultura. T. 5. Wrocław: Wydaw. "Wiedza o Kulturze".

Brejnak W. (1994). Dobro dziecka. W: W. Pomykało (red.) Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa: Fundacja "Innowacja".

Cassirer E. (1965). Funkcja mitu w życiu społecznym. W: Filozofia i socjologia XX wieku, cz. 1, Warszawa: Wydaw. Wiedza Powszechna.

Filas R. (2007). Polskie czasopisma w XXI wieku – rozwój czy kryzys? Zeszyty Prasoznawcze, R. XLX, 1-2.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik K. (1991). Problem ochrony dobra i rozwoju. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9.

Laskowska E. (1992). Wartościowanie w języku potocznym. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP.

Marody M. (1987). Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe.

Maruszewski T. (1986). Wiedza potoczna jako reprezentacja rzeczywistości. W: T. Maruszewski (red.). Poznańskie Studia z Filozofii Nauki. Z. 10. Filozofia – poznanie – psychologia. Warszawa-Poznań: Wydaw. Naukowe PWN.

Niżnik J. (1991). „Potoczność” jako kategoria teoretyczna. W: A. Jawłowska (red.) Kategoria potoczności. Źródła filozoficzne i zastosowania teoretyczne. Warszawa: Wydaw. Instytut Kultury.

Schulz R (2003). Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu. Tom 1. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów (2005). J. Bralczyk (red.) Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

Śliwerski B (1999). Emancypacja dzieci antypedagogicznym wyzwaniem dla dorosłych. W: J. Bińczycka (red.) Prawa dziecka. Deklaracje i rzeczywistość. Kraków: Wydaw. Impuls.

Śliwerski B. (1992). Przekraczanie granic wychowania. Od „pedagogiki dziecka” do antypedagogiki. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego.

Śliwerski B. (2007). Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Ziółkowski M. (1989). Społeczne uwarunkowania wiedzy indywidualnej. Socjalizacja poznawcza i role poznawcze. W: H. Muszyński (red.) Socjalizacja – osobowość – wychowanie. Poznań: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.