Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Narracja jako spotkanie

Autor: Amelia Krawczyk-Bocian
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 199-205
DOI: 10.34767/PP.2011.01.18

Bibliografia

Chase S. (2009). Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.) Metody badań jakościowych. Warszawa: PWN.

Czerniawska O. (2003). Podróż w pamięci starszych. Edukacja dorosłych, 1.

Denzin N.K, Lincoln Y.S. (2009). Metody badań jakościowych. Warszawa: PWN.

Demetrio D. (2000). Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Griffin E. (2002). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP.

Kaufmann J.C. (2010). Wywiad rozumiejący. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Krawczyk-Bocian A. (2008a). Mity o narracji. Od subiektywizmu do problemu interpretacji. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 2.

Krawczyk-Bocian A. (2008b). Epistemologiczny poziom rozumienia tekstu narracyjnego. Przegląd Pedagogiczny, 1.

Lalak D. (2010). Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy perspektywy dyskursu. W: S. Palka (red.) Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Maruszewski T. (2000). Pamięć autobiograficzna jako podstawa tworzenia doświadczenia indywidualnego. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

McKinley R.W. (1992). Historie życia a psychobiografia. Warszawa: PWN.

Ostrowska U. (2000). Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ricoeur P. (1989). Język, tekst, interpretacja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Straś-Romanowska M. (1997). Hermeneutyka w psychologicznych badaniach jakościowych. W: A. Gałdowa (red.) Hermeneutyka a psychologia. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Tischner J. (1990). Filozofia dramatu. Paris: Editions du dialoguwe.

Tischner J. (1999). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Trzebiński J. (2002). Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W: J. Trzebiński (red.) Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP.

Taylor Ch. (1989). Sources of the Self. Cambridge: The Making of the Modern Identity.

Tokarska U. (2002). Narracja autobiograficzna w terapii i promocji zdrowia. W: J. Trzebiński (red.) Narracja jako rozumienie świata. Gdańsk: GWP.

Urbaniak-Zając D. (2008). Rzeczywistość pedagogiczna a sposoby jej poznawania – perspektywa interpretacyjna. W: K. Rubacha (red.) Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ryk A. (2008). Pedagogika dramatu. Poszukiwania antropologiczno-metodologiczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Zaborowski Z. (1987). Tożsamość i samoświadomość człowieka. Kultura i Społeczeństwo, 2.