Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 1 / 2011

Kontestacyjny dyskurs w pedagogice

Autor: Bogusław Śliwerski
Rok: 2011
Numer: 1
Strony: 223-233
DOI: 10.34767/PP.2011.01.21

Bibliografia

Bilińska-Suchanek E. (2000). Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu. Studium socjopedagogiczne. Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku.

Bilińska-Suchanek E. (2001). Typ szkoły jako czynnik różnicujący opór wobec niej, Edukacja, 4.

Bilińska-Suchanek E. (2005). Akomodacja czy twórcza opozycja. Opór w szkole. W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska (red.) Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna. Problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bilińska-Suchanek E. (red.) (2006). Przestrzenie oporu w edukacji. Toruń: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, P.W. „Warex”.

Bilińska-Suchanek E. (red.) (2009). Kreatywność oporu w edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Bertrand Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání, přeložil Oldřich Selucký, Portál, s. r. o., Praha.

Dubik A. (1995). Tożsamość i opór. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dubik A. (2003). Filozofia i opór. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dudzikowa M. (2001). Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Górniewicz J. (1993). Warunki i znaczenie kontestacji edukacyjnych XX wieku. Uwagi niekontestatora. W: B. Śliwerski (red.) Kontestacje pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hejnicka-Bezwińska T. (1989). W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczno-metodologiczna współczesnej pedagogiki polskiej (geneza i stan). Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Hejnicka-Bezwińska T. (1993). Kryzys pedagogiki czy kryzys pedagogów? W: B. Śliwerski (red.) Kontestacje pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hejnicka-Bezwińska T. (1994). Kryzys pedagogiki, czy kryzys pedagogów? W: H. Kwiatkowska (red.) Ewolucja tożsamości pedagogiki. Warszawa: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

Hejnicka-Bezwińska T. (1995). W poszukiwaniu racjonalności polskiej pedagogiki współczesnej. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.) Racjonalność pedagogiki. Materiały z konferencji naukowej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Hejnicka-Bezwińska T. (1996). Zarys historii wychowania (1944-1989). Oświata i pedagogika pomiędzy dwoma kryzysami. Część IV. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o.

Hejnicka-Bezwińska T. (1997). Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności. Warszawa: Wydawnictwo ’69.

Jawłowska A. (1975). Drogi kontrkultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kotarbiński T. (1957). Wesołe smutki. Wyd. drugie, rozszerzone. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwiatkowska H. (1994). Wstęp. W: H. Kwiatkowska (red.) Ewolucja tożsamości pedagogiki. Warszawa: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

Oleszkowicz A. (2006). Bunt młodzieży. Uwarunkowania. Formy. Skutki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Paleczny T. (1997). Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Pasikowski S. (2005). Problem transgresji w kontekście oporu w edukacji, Edukacja, 2.

Staniszkis J. (1989). Ontologia socjalizmu. Warszawa: KRYTYKA.

Śliwerski B. (1990). Antypedagogika jako alternatywna koncepcja radykalnej zmiany wychowania. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.) Ku pedagogii pogranicza. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Śliwerski B. (1990). Pedagogia Rudolfa Steinera jako wariant duchowej rewolucji. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.) Ku pedagogii pogranicza. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Śliwerski B. (1991). Kontestacja pedagogiki końca XX wieku. W: Z. Kwieciński (red.) Nieobecne dyskursy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Witkowski L. (1991). Śmiech jako opór i wyzwolenie. W: Z. Kwieciński (red.) Nieobecne dyskursy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Śliwerski B. (red.) (1993). Kontestacje pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Śliwerski B. (2008). Filozofia edukacji Lecha Witkowskiego w perspektywie inkontrologiczno-politycznej. W: Z. Kwieciński, M. Jaworska-Witkowska (red.) Ku integralności edukacji i humanistyki. Księga Jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.