Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Numer 2 / 2020

Zaangażowanie społeczne nauczycieli w obliczu kultury nieufności

Autor: Małgorzata Kosiorek ORCIDiD
Rok: 2020
Numer: 2
Strony: 48-57
DOI: 10.34767/PP.2020.02.03

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza i opis zaangażowania społecznego nauczycieli w obliczu panującej kultury nieufności. W pierwszej części opracowania omówiono problem zaufania i nieufności wraz z ich znaczeniem i rolą dla funkcjonowania jednostek w społeczeństwie. W kolejnej części przedstawiono przykładowe oddolne formy działań podejmowanych przez środowisko nauczycieli na rzecz poprawy jakości oświaty. W podsumowaniu zawarto uwagi dotyczące konsekwencji funkcjonowania w kulturze nieufności. Zwrócono uwagę, iż pomimo wielu trudności zawodowych nauczyciele dowiedli, że nie odrzucają możliwości partycypacji społecznej, chętnie angażują się w oddolne, apolityczne inicjatywy, potrafią się solidaryzować i dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów. Przy konsekwentnych i zdeterminowanych działaniach z czasem mogą stać się nośnikiem zmian społecznych.

Słowa kluczowe

kultura nieufności nauczyciel pedeutologia ruchy społeczne zaangażowanie społeczne zaufanie zaufanie społeczne

Bibliografia

Alfabet Buntu Inicjatywa Protest z Wykrzyknikiem. (2019). Zaczerpnięte 4 maja 2020. Strona internetowa https://archiwumosiatynskiego.pl/alfabet-buntu/inicjatywa-protest-z-wykrzyknikiem/

CBOS. (2018). O nieufności i zaufaniu. Komunikat z badań, nr 35, s. 116. Zaczerpnięte 10 maja 2020. Strona internetowa https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_035_18.PDF

Edukacja w Działaniu. Zaczerpnięte 10 maja 2020. Strona internetowa http://edukacjawdzialaniu.pl

Fukuyama F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Przeł. A. Śliwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Inglot-Brzęk E. (2016). Diagnoza kapitału społecznego. Rzeszow: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Zaczerpnięte 2 maja 2020. Stro na internetowa http://workingpapers.wsiz.pl/pliki/working-papers/WP_Inglot.pdf

Ja Nauczycielka. Zaczerpnięte 10 maja 2020. Strona internetowa https://ja-nauczyciel.pl

Krzyminiewska G. (2003). Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 221227.

Nowakowski K. (2008). Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 213233.

Raport z Narad Obywatelskich o Edukacji. (2019). Zaczerpnięte 10 maja 2020. Strona internetowa https://www.naradaobywatelska.pl/

Ruch społeczny Obywatele dla Edukacji. Zaczerpnięte 10 maja 2020. Strona internetowa https://obywateledlaedukacji.org/

Słowik K., Kwiatkowska A. (2020). Nauczycielskie ruchy społeczne z Facebooka. O co walczą?. Gazeta Wyborcza z dn. 19.02.2020. Zaczerpnięte 4 maja 2020. Strona internetowa https://wyborcza.pl/7,75398,25601445,nauczycielskie-ruchy-polityczne-z-facebooka.html

Sztompka P. (2005). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Krakow: Wydawnictwo Znak.

Sztompka P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Krakow: Wydawnictwo Znak.

Ziołkowski J. (2012). Autorytet polityczny. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.